CHANNELSTREAM

OVEREENKOMST INZAKE ELEKTRONISCHE HANDEL1. Toegang

1.1 Copaco verleent aan Wederverkoper of een door Wederverkoper aan te wijzen derde toegang tot haar "Besloten Systeem", zijnde het besloten gedeelte van haar Internetsite en/of een gedeelte van haar ERP systeem, door het verstrekken van unieke identificatiecodes waaronder organisatie-identificatiecodes en/of inlognamen en wachtwoorden.

1.2 Op het Besloten Systeem kunnen tussen partijen overeenkomsten worden gesloten, onder meer overeenkomsten, waarbij aan Wederverkoper producten, diensten en licenties worden verkocht en waar tevens informatie wordt verschaft met betrekking tot deze producten, diensten en licenties.

1.3 Voor het beheer van de toegangsrechten tot het Besloten Systeem zal door Wederverkoper één persoon worden aangewezen als Beheerder*. Copaco kent de Beheerder de rechten toe tot het aanmaken van gebruikers en tot het aan deze gebruikers toekennen of ontnemen van gebruiksrechten, zoals onder meer toegang tot informatie of het sluiten van overeenkomsten, inclusief dropshipmentrechten.

1.4 De kosten, die Wederverkoper maakt voor het realiseren en in stand houden van de toegang tot het Besloten Systeem, alsmede de kosten van telecommunicatie, zijn voor rekening van Wederverkoper.

2. Bewijs en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst op het Besloten Systeem komt tot stand na schriftelijke bevestiging van een bestelling op het Besloten Systeem van Copaco aan Wederverkoper.

2.2 De schriftelijke bevestiging kan ook bestaan uit een elektronisch bericht, in welk geval een bewijs van verzending van dit bericht aan Wederverkoper tevens geldt als bewijs van een door Wederverkoper ontvangen verklaring. In dat geval wordt het eventueel niet of niet tijdig bereiken van de bevestiging geacht het gevolg te zijn van eigen handeling van Wederverkoper, van de handeling van personen voor wie Wederverkoper aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die Wederverkoper betreffen en rechtvaardigen dat Wederverkoper het nadeel draagt.

2.3 Voor zover het toepasselijke nationale recht dit toestaat, komen partijen hierbij overeen dat in het geval van een geschil de elektronische registratie van het verzonden of ontvangen bericht of de reproductie van deze registratie in rechte bewijs vormt voor de daarin vervatte feiten, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

2.4 Wederverkoper erkent dat elke aankooporder, geplaatst via het Besloten Systeem, waarbij een door Copaco verstrekte Identificatiecode wordt gebruikt of vermeld, een geldige en bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.

2.5 Partijen doen uitdrukkelijk afstand van elk recht de geldigheid van een op elektronische wijze tot stand gekomen overeenkomst aan te vechten louter op grond van het feit, dat de overeenkomst op elektronische wijze tot stand is gekomen.

2.6 Wederverkoper is te allen tijde verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de door Copaco verstrekte identificatiecodes en de aan de gebruikers toegekende of ontnomen gebruiksrechten. Wederverkoper is gehouden tot nakoming van alle overeenkomsten, die op de in lid 1 omschreven wijze tot stand zijn gekomen. Wederverkoper kan aan Copaco schriftelijk verzoeken – middels een door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van Wederverkoper aan Copaco gericht ondertekend schrijven – om het beheer van de toegangsrechten aan de Beheerder te ontnemen en Copaco zal zich dan inspannen om zo spoedig mogelijk aan dat verzoek te voldoen, maar daarmee wijzigt de hierboven omschreven verantwoordelijkheid van Wederverkoper en haar gehoudenheid tot nakoming van overeenkomsten niet.

2.7 Wederverkoper is verplicht zorg te dragen voor een correcte aanlevering van haar relevante gegevens, waaronder adres- en e-mailgegevens en Copaco steeds direct op de hoogte te stellen van wijzigingen.

2.8 Copaco is te allen tijde gerechtigd om een opdracht niet uit te voeren indien zwaarwegende redenen, waaronder ondermeer begrepen onvoldoende kredietlimiet, onjuiste of onvolledige informatie, verminking, vertraging, afdwaling, alsmede onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending van een opdracht.

3. Duur en beëindiging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar kan door beide partijen, op ieder moment, worden opgezegd. Opzegging door Wederverkoper dient schriftelijk plaats te vinden middels een door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van Wederverkoper aan Copaco gericht ondertekend schrijven. Copaco heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen en de toegang tot het Besloten Systeem te weigeren met onmiddellijke ingang, dit zonder opgaaf van redenen vooraf. Copaco is niet gehouden tot terugbetaling en/of creditering van de door Wederverkoper op het moment van ontvangst van de opzegging reeds betaalde of verschuldigde bedragen. De opzegging van deze overeenkomst heeft geen gevolgen voor de tussen partijen tot aan het moment van opzegging reeds op basis van deze overeenkomst gesloten nadere overeenkomsten.

4. Merken en elektronische content

4.1 De merken en data (bijvoorbeeld van content providers) die gebruikt en/of getoond wordt op het Besloten Systeem van Copaco mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de (intellectuele) eigenaar of beheerder van die merken en/of data, op geen enkele wijze worden gebruikt door Wederverkoper.

4.2 De eventueel aan Wederverkoper beschikbaar gestelde data zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door Wederverkoper, en mag derhalve niet zonder schriftelijke toestemming van Copaco aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook.

5. Vertrouwelijk en elektronische content

5.1 Wederverkoper verbindt zich om zowel tijdens de duur van deze overeenkomst als na afloop, vernietiging of ontbinding daarvan, op generlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm en in welker voege ook, enige mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheden, de onderneming(en) van Copaco of het samenwerkingsverband van partijen betreffende of daarmede verband houdende zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Copaco. Partijen verklaren zich te allen tijde ook indien en voorzover deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk zal worden ontbonden of vernietigd gebonden aan de inhoud van deze bepaling.

6. Privacy verklaring

6.1 Wederverkoper stemt er mee in dat Copaco gegevens verzamelt die gebruikers van het Besloten Systeem kunnen identificeren. Copaco verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via het Besloten Systeem tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken.

6.2 Copaco verklaart de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens te erkennen en te respecteren en deze, zonder toestemming van Wederverkoper, niet te delen met andere bedrijven.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De informatie op het Besloten Systeem is te allen tijde onder voorbehoud. Hieraan kunnen door Wederverkoper geen rechten worden ontleend. Wederverkoper is volledig verantwoordelijk voor alle handelingen en acties die op grond van deze informatie worden ondernomen.

7.2 Copaco is niet aansprakelijk voor de directe en/of indirecte gevolgen of schade welke voortkomen uit het niet door Wederverkoper kunnen raadplegen van informatie of dan wel het niet kunnen gebruiken van de mogelijkheden tot het plaatsen van bestellingen via het Besloten Systeem.

7.3 Bepaalde verwijzingen op het Besloten Systeem voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Copaco geen controle heeft. Copaco draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, de verzameling van persoonlijke gegevens of enig ander aspect van de informatie op die websites.

8. Algemene voorwaarden

8.1 Op deze overeenkomst, alsmede op de overeenkomsten, die op de in deze overeenkomst geregelde wijze tot stand zijn gekomen, zijn de algemene voorwaarden van Copaco van toepassing, welke gedeponeerd zijn bij de Koophandel te Eindhoven onder nummer 17048595, voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. Wederverkoper verklaart kennis te hebben genomen c.q. een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan in te stemmen.

9. Toepasselijk recht

9.1 Alle geschillen uit deze overeenkomst voortkomend of daarmede verband houdend, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Copaco, thans zijnde Eindhoven, onverminderd het recht van Copaco om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

9.2 Alle uit deze overeenkomst tussen partijen voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.