Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Download Printversie

Onder wij/ons wordt verstaan:

 • Copaco Belgium N.V. , BTW nummer BE 0466466565
 • Copaco Financial Services Belgium N.V. , BTW nummer BE 0465577531
 • Copaco Belgium Holding N.V. , BTW nummer BE 875098465

Allen gevestigd en kantoorhoudende te 9320 Erembodegem aan Korte Keppestraat 23 – 1 EN alle daaraan gelieerde ondernemingen, voor zover zij deze voorwaarden op transacties van toepassing hebben verklaard.

Artikel: Toepasselijkheid

 1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen en/of verrichten van diensten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten, en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons. Indien wij niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangen, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 3. Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ons een verbintenis is aangegaan, danwel van ons een aanbod daartoe heeft ontvangen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle door ons aan wederpartij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden.
 2. Ten aanzien van verstrekte prijslijsten, brochures, informatie op websites en andere gegevens behouden wij ons nadrukkelijk prijswijzigingen en (druk-)fouten voor.

Artikel 3: Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingen door onze medewerkers of tussenpersonen gemaakt kunnen binnen 5 werkdagen worden herroepen door onze volgens onze statuten vertegenwoordigingsbevoegde personen.
 2. Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Indien wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie c.q. aanvragen daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, danwel indien aan ons is gebleken dat wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, zulks te onzer beoordeling, hebben wij recht de overeenkomst zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst te ontbinden, danwel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd ons recht de door ons geleden schade van wederpartij te vorderen. Alsdan zijn wij gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij wederpartij terug te – doen – halen, waarbij wederpartij reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan ons de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde ons in het bezit te stellen van de goederen.
 4. Indien wij door welke omstandigheid dan ook gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren en is wederpartij gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 4: Prijzen

 1. Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen in Euro’s af magazijn (EX WORKS), exclusief BTW en exclusief orderkosten, handlingkosten, dropshipmentkosten, remboursementskosten, verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.
 1. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, et cetera. Indien na opdrachtbevestiging in één der bovengenoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, e.e.a. voor zover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor ons al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeengekomen prijs geven wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren.

Artikel 5: Afname

De wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een transactie geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen een week, nadat de goederen voor afname gereed staan, moeten afnemen. Bij niet-afname binnen de overeengekomen termijn, zowel in het ene als in het andere geval, zal de wederpartij van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. De wederpartij is verplicht alle onkosten of verliezen, inclusief opslagkosten, te vergoeden welke voortvloeien uit zijn weigering om de goederen af te nemen. Wij hebben verder het recht te onzer keuze hetzij nakoming te vorderen hetzij de transactie zonder tussenkomst van enige rechter als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op (aanvullende) schadevergoeding jegens de wederpartij.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Wij aanvaarden wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. De totale aansprakelijkheid van ons wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 453.780 Onder de directe schade wordt uitsluitend verstaan: De redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie van ons aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de wederpartij de overeenkomst heeft ontbonden; De kosten die de wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat wij op een voor hem bindende leverdatum niet hebben geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 3. De totale aansprakelijkheid van ons voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 1.134.450 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 4. Aansprakelijkheid van ons voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Zo zijn wij onder meer niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van wederpartij. Wederpartij wordt geacht altijd in het bezit te zijn van leesbare kopieën van de bestanden, gegevens en andere informatiedragers en is dan ook verantwoordelijk voor het maken en te allen tijde in het bezit zijn van leesbare back-ups.
 5. Buiten de in lid 2 en 3 genoemde gevallen rust op ons geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 2 en 3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ons.
 6. De aansprakelijkheid van ons wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij ons onverwijld , deugdelijk en aangetekend schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en wij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van onze verplichtingen tekort blijven schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij in staat zijn adequaat te reageren.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ons meldt.
 8. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product en systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ons geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, onverminderd het recht van ons alsnog na te komen hetgeen door wederpartij is bedongen, voor zover de wet zulks toelaat en met inachtneming van het bepaalde in lid 7.

Artikel 7: Garantie en reparatie

 1. Wij verstrekken slechts garantie op geleverde producten en diensten, indien en voor zover wij garantie ontvangen van onze leveranciers. Het recht op garantie dient door de wederpartij te worden aangetoond, zonodig middels opgave van serie- of licentienummers en/of het overleggen van facturen met die gegevens.
 2. De in lid 1 eventueel verleende garantieverplichting vervalt, indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of naar ons oordeel op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
 3. Indien de wederpartij goederen ter reparatie, al dan niet in het kader van garantie, wil aanbieden, draagt zij de verantwoordelijkheid voor het beoordelen en vastleggen van de staat, waarin het te repareren goed worden aangeboden. De verpakking dient duidelijk te zijn voorzien van een door ons toegekend RMA nummer. Wij hebben het recht om een aangeboden goed te weigeren en op kosten van de wederpartij te retourneren, indien door ondeugdelijke verpakking schade is geleden en/of indien het goed niet is voorzien van een RMA nummer.
 4. Behoudens indien de reparatie in het kader van garantie wordt verricht, wordt vooraf een schriftelijke opgave gedaan van de kosten voor reparatie. Wij zijn gerechtigd de kosten van opsporen van gebreken die ingevolge deze bepalingen niet door garantie gedekt worden, aan wederpartij in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor bij ons gebruikelijke tarieven, te vermeerderen met de eventuele kosten van retourzending en (her-)verpakking. Dit geldt ook, indien geen gebreken worden geconstateerd of indien de wederpartij ervoor kiest om – na een opgave van de reparatiekosten – de reparatie niet te laten uitvoeren. De garantie op reparaties bedraagt 30 dagen.

Artikel 8: Betalingen

 1. De betaling van de door ons te leveren producten en diensten dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegestaan.
 2. Betaling van de door ons toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten en/of producten, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegelaten.
 3. Wij zijn altijd gerechtigd van wederpartij meer zekerheid te vragen voor de nakoming van haar verplichtingen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.
 4. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag van een van de posten, als door wederpartij faillissement, gerechtelijke reorganisatie of aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, is of wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van wederpartij wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt of – voor zover een rechtspersoon zijnde – wordt ontbonden.
 5. Indien het volgens factuur door wederpartij aan ons verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor geldende termijn is voldaan, is wederpartij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is aan ons vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag, zulks tot aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan ons verder toekomende rechten. In het geval van een niet tijdige betaling van een factuur heeft dit mede tot gevolg dat alle nog niet vervallen facturen per direct opeisbaar zijn zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling.
 6. Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, komen de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het invorderingsbedrag exclusief BTW, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW, alsmede de volledige kosten, waaronder de proceskosten en de kosten van onze juridische raadslieden, voor rekening van wederpartij. E.e.a. onverminderd ons recht op nakoming of ontbinding, beiden al dan niet met schadevergoeding.
 7. Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem aan ons verschuldigde rente alsmede van de door ons gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.
 8. Wij zullen de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen en al onze verplichtingen van aan ons gelieerde dochter of zustervennootschappen volledig kunnen verrekenen met vorderingen van de wederpartij of aan deze gelieerde dochter of zuster ondernemingen – ook indien deze vorderingen aan een derde zijn overgedragen – indien:
  – De wederpartij enig op hen rustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
  – De wederpartij danwel een daaraan gelieerde dochter of zuster onderneming in rechterlijke reorganisatie verkeert; Op een gedeelte danwel op het geheel van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;
  – De wederpartij krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of gedetineerd is geraakt;
  – De wederpartij is ontbonden of er een vordering tot ontbinding tegen is ingesteld danwel door de wederpartij een ontbindingsbesluit is genomen danwel de wederpartij geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
  – De wederpartij overgaat tot staking van de onderneming of daartoe is overgegaan danwel tot overdracht van zijn bedrijf en de wederpartij nog niet aan zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

Dit recht hebben wij door enkel het plaatsvinden van één der bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. De opdrachtgever is echter niet gerechtigd tot korting of verrekening, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegestaan.

Artikel 9: Reclame

 1. Eventuele reclame, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of producten als op factuurbedragen, dienen binnen 7 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk en aangetekend bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Melding van schades en of manco’s dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan ons plaats te vinden. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan bovengestelde, kunnen ze niet in behandeling worden genomen en wordt wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Ingeval van een reclame geeft dit wederpartij niet het recht om voldoening van zijn verplichtingen jegens ons op te schorten.
 2. Wij zijn slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan al zijn alsdan jegens ons bestaande verplichtingen, uit welke verbintenis tussen hem en ons dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.

Artikel 10: Uitvoering werkzaamheden

 1. De werktijden van ons personeel zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij wederpartij geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 8.30 en 17.30 uur, zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet meegerekend. Op vrijdag eindigt de werkdag om 17.00 uur.
 2. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar, en werktijd waarop, de werkzaamheden verricht worden, steeds door ons bepaald.
 3. Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in lid 2 genoemde plaats steeds door wederpartij worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door ons wordt bepaald.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.
 2. Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voor zover de wet zulks toelaat.
 3. Niettegenstaande hetgeen vooraf gaat, zullen het risico van verlies of vernietiging van het verkochte goed integraal door de wederpartij gedragen worden, en dit vanaf het moment dat de goederen haar geleverd worden. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico’s te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.
 4. De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.
 5. Tot op het tijdstip waarop wederpartij aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens ons heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om zonder toestemming van ons te beschikken en gebruik te maken van de door ons opgestelde programma’s en andere uitkomsten van de door ons verrichte werkzaamheden, en behouden wij ons het recht voor om reeds geleverde programma’s te blokkeren, zodat deze niet kunnen worden gebruikt.
 6. Indien wederpartij jegens ons in gebreke is, is hij gehouden om binnen 48 uur nadat hij daartoe schriftelijk door ons is gesommeerd, de programma’s en andere uitkomsten van de werkzaamheden van ons aan ons ter hand te stellen, bij gebreke waarvan hij een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,00 verbeurt voor ieder dag dat hij hiermee in gebreke blijft en/of van de programma’s en andere uitkomsten gebruik blijft maken.
 7. De wederpartij aan wie het verkochte goed geleverd werd vóór de integrale betaling ervan, zal op dit goed een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat het goed eigendom blijft van ons, en verwittigt hiervan indien nodig de schuldeiser-pandhouder en de verhuurder per aangetekend schrijven met kopie aan ons.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. Wij behouden ons alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons verschafte materialen – en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken – en programmatuur voor, indien en voor zover daarop geen industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten.
 2. Indien op de door ons verschafte materialen – en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken – en programmatuur, industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, dan worden deze geleverd op basis van de licentie en garantie van de licentiegever. De wederpartij dient te voldoen aan de eisen, die de licentiegever heeft gesteld aan het gebruik.
 3. De wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden.

Artikel 13: Geheimhouding

 1. Wij zullen zodanige maatregelen nemen dat alle door wederpartij aan ons ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen zullen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de door wederpartij aan ons verstrekte opdracht. Wij zullen deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van wederpartij niet aan derden kenbaar maken.
 2. Wij zullen redelijke aanwijzingen van wederpartij omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.
 3. Indien wij ons verbinden om gegevens die wederpartij aan ons verstrekt met behulp van onze eigen apparatuur te verwerken, staat wederpartij er voor in dat de documentatie, welke wij aan wederpartij zullen verstrekken teneinde wederpartij in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan ons ter verwerking aan te bieden, alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder onze schriftelijke toestemming aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

Artikel 14: Annulering

 1. Het verzoek tot annulering door de wederpartij dient schriftelijk aan ons te geschieden. Indien door ons inkoop en of reservering heeft plaatsgevonden, kan annulering niet meer worden geaccepteerd.
 2. Tenzij anders overeengekomen kunnen overeenkomsten met betrekking tot opdrachten welke door ons op basis van nacalculatie uitgevoerd worden, door zowel ons als wederpartij enkel schriftelijk opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien uitvoering van een opdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijk op basis van nacalculatie zou geschieden, wordt de contractsom, zoals in lid 4 bedoeld, bepaald op basis van de door ons opgegeven indicatiebedragen en bij gebreke daarvan op basis van inschatting van de op basis van nacalculatie te berekenen bedragen.
 3. Gemaakte kosten dienen te allen tijde door de wederpartij te worden betaald.
 4. In elk geval dient de wederpartij naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering 10% van de overeengekomen totale contract som – voor zoveel van toepassing vermeerderd met de verschuldigde bedragen op grond van lid 3 – aan ons te betalen.
 5. Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zullen wij gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname, alsmede zijn alsdan lid 3 en 4 van toepassing.

Artikel 15: Medewerking wederpartij

 1. Wederpartij zal ons steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke wij nuttig of noodzakelijk achten teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
 2. De wederpartij is verantwoordelijk voor de eigen productkeuze en de geschiktheid van het product voor de doeleinden, die hij ermee voor ogen heeft.
 3. Indien is overeengekomen dat wederpartij aan ons apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties welke wij aan wederpartij ter kennis zullen brengen.
 4. Wederpartij draagt er zorg voor dat de ruimte waar wij onze werkzaamheden ten behoeve van wederpartij dienen te verrichten, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de geleverde zaken waarop garantieverplichtingen betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door ons te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen, en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
 5. Alle door ons te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig en/of ondeugdelijk nakomen door wederpartij van de in dit artikel genoemde verplichtingen, komen voor rekening van wederpartij.

Artikel 16: Wijzigingen

 1. Hoewel wij een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zullen overwegen, zijn wij tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een wijziging dient door wederpartij schriftelijk aan ons verzocht te worden, en is slechts bindend indien en voor zover die wijziging schriftelijk door ons is aanvaard.
 2. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot meerwerk en extra leveringen door ons, zullen die door ons steeds volgens de dan geldende tarieven aan wederpartij in rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot minderwerk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch wij behouden ons het recht voor om wederpartij de door ons reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
 3. Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk door ons aan wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. Wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door ons wederpartij daartegen protesteert. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: wijzigingen van de (systeem-)specificaties nadat deze door wederpartij zijn goedgekeurd en de gevolgen van wijzigingen in de specificaties.

Artikel 17: Duur overeenkomsten

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een transactie, die tussen partijen voortdurende verbintenissen in het leven roept, voor onbepaalde tijd, behoudens opzegging. Opzegging door de wederpartij kan alleen schriftelijk geschieden doormiddel van een aangetekende brief aan ons en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, niet eerder ingaand dan op de dag na datum van ontvangst van die mededeling.

Artikel 18: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van ons gevergd kan worden. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van onze ondergeschikten of door ons ingeschakelde derden, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in ons bedrijf, geheel of gedeeltelijk staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en/of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze toeleveranciers.
 2. In geval van overmacht als bedoeld in het vorige lid – ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien – waardoor wij tijdelijk niet in staat zijn de overeenkomst na te komen, zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, te onzer keuze, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij deswege gehouden zijn enige schade aan wederpartij te voldoen. Wederpartij is niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, c.q. de aan ons verleende opdracht in te trekken.

Artikel 19: Levering, montage en installatie

 1. Eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van wederpartij en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. De termijnen van nakoming, waaronder levertermijnen, worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als bindende termijnen, zodat wij bij overschrijding in gebreke dienen te worden gesteld. Verzuim wegens overschrijding van de nakomingstermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding van de transactie.
 3. Het tijdvak binnen, c.q. het tijdstip waarop wij de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zullen moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan optreedt, zodat vertraging wordt veroorzaakt in de (op)levering, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering, dienovereenkomstig verschoven, zulks onverminderd het bepaalde in voorgaande artikel voor het geval dat wij door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet na kunnen komen.
 4. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, zijn wij gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen, totdat wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft bevestigd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering jegens ons heeft voldaan.
 5. Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens en/of materialen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van ons, worden de werkzaamheden geacht door wederpartij te zijn aanvaard.
 6. Verzending, vervoer en/of overdracht van de goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening en risico van wederpartij. Indien wij van oordeel zijn, dat de verpakking van een door ons (bijvoorbeeld ter reparatie) ontvangen goed niet deugdelijk is, zijn wij gerechtigd op kosten van de wederpartij het goed van nieuwe deugdelijke verpakking te voorzien. Wij zijn slechts gehouden een verzekering af te sluiten indien en voor zover wij ons daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verbonden.

Artikel 20: Risico

 1. Bij levering franco (delivered duty paid), waaronder niet is begrepen het lossen van de goederen van enig vervoermiddel, reizen de goederen voor rekening en risico van ons. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij. Als tijdstip van levering wordt dan aangemerkt het tijdstip, dat de goederen onze vestiging hebben verlaten of wanneer wij de wederpartij hebben gemeld dat de goederen klaar staan ter verzending.
 2. Leveringscondities worden uitgelegd in overeenstemming met de laatst gepubliceerde “Incoterms”, voor zover zij niet afwijken van hetgeen uit deze voorwaarden en/of uit tussen partijen schriftelijk vastgelegde afspraken voortvloeit.
 3. Molestrisico komt steeds ten laste van de wederpartij.\
 4. Verzekeringen worden door ons slechts op verzoek en voor rekening van de wederpartij afgesloten. Nimmer kan de wederpartij meer rechten aan deze bepaling ontlenen, dan wanneer hij zelf de verzekeringsovereenkomst zou hebben afgesloten.
 5. Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpartij.

Artikel 21: Toepasselijk recht

 1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere met ons aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Belgisch recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
 2. De bepalingen van het VN Koopverdrag (CISG), gesloten te Wenen 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze voorwaarden.
 3. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de plaats onzer vestiging zal gelden.
 4. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

Artikel 22: Geschillen

Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer vestiging, thans zijnde Erembodegem, onverminderd ons recht om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Algemene voorwaarden Copaco Financial Services Belgium N.V.


Download Printversie

Onder wij/ons wordt verstaan:

 • Copaco Belgium N.V. , BTW nummer BE 0466466565
 • Copaco Financial Services Belgium N.V. , BTW nummer BE 0465577531
 • Copaco Belgium Holding N.V. , BTW nummer BE 875098465

Allen gevestigd en kantoorhoudende te 9320 Erembodegem aan Korte Keppestraat 23 – 1
EN alle daaraan gelieerde ondernemingen, voor zover zij deze voorwaarden op transacties van toepassing hebben verklaard.

Artikel: Toepasselijkheid

 1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen en/of verrichten van diensten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten, en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons. Indien wij niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangen, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 3. Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ons een verbintenis is aangegaan, danwel van ons een aanbod daartoe heeft ontvangen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle door ons aan wederpartij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden.
 2. Ten aanzien van verstrekte prijslijsten, brochures, informatie op websites en andere gegevens behouden wij ons nadrukkelijk prijswijzigingen en (druk-)fouten voor.

Artikel 3: Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingen door onze medewerkers of tussenpersonen gemaakt kunnen binnen 5 werkdagen worden herroepen door onze volgens onze statuten vertegenwoordigingsbevoegde personen.
 2. Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Indien wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie c.q. aanvragen daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, danwel indien aan ons is gebleken dat wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, zulks te onzer beoordeling, hebben wij recht de overeenkomst zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst te ontbinden, danwel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd ons recht de door ons geleden schade van wederpartij te vorderen. Alsdan zijn wij gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij wederpartij terug te – doen – halen, waarbij wederpartij reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan ons de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde ons in het bezit te stellen van de goederen.
 4. Indien wij door welke omstandigheid dan ook gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren en is wederpartij gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 4: Prijzen

 1. Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen in Euro’s af magazijn (EX WORKS), exclusief BTW en exclusief orderkosten, handlingkosten, dropshipmentkosten, remboursementskosten, verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, et cetera. Indien na opdrachtbevestiging in één der bovengenoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, e.e.a. voor zover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor ons al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeengekomen prijs geven wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren.

Artikel 5: Afname

De wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een transactie geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen een week, nadat de goederen voor afname gereed staan, moeten afnemen. Bij niet-afname binnen de overeengekomen termijn, zowel in het ene als in het andere geval, zal de wederpartij van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. De wederpartij is verplicht alle onkosten of verliezen, inclusief opslagkosten, te vergoeden welke voortvloeien uit zijn weigering om de goederen af te nemen. Wij hebben verder het recht te onzer keuze hetzij nakoming te vorderen hetzij de transactie zonder tussenkomst van enige rechter als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op (aanvullende) schadevergoeding jegens de wederpartij.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Wij aanvaarden wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. De totale aansprakelijkheid van ons wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 453.780 Onder de directe schade wordt uitsluitend verstaan: De redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie van ons aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de wederpartij de overeenkomst heeft ontbonden; De kosten die de wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat wij op een voor hem bindende leverdatum niet hebben geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 3. De totale aansprakelijkheid van ons voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 1.134.450 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 4. Aansprakelijkheid van ons voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Zo zijn wij onder meer niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van wederpartij. Wederpartij wordt geacht altijd in het bezit te zijn van leesbare kopieën van de bestanden, gegevens en andere informatiedragers en is dan ook verantwoordelijk voor het maken en te allen tijde in het bezit zijn van leesbare back-ups.
 5. Buiten de in lid 2 en 3 genoemde gevallen rust op ons geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 2 en 3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ons.
 6. De aansprakelijkheid van ons wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij ons onverwijld , deugdelijk en aangetekend schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en wij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van onze verplichtingen tekort blijven schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij in staat zijn adequaat te reageren.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ons meldt.
 8. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product en systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ons geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, onverminderd het recht van ons alsnog na te komen hetgeen door wederpartij is bedongen, voor zover de wet zulks toelaat en met inachtneming van het bepaalde in lid 7.

Artikel 7: Garantie en reparatie

 1. Wij verstrekken slechts garantie op geleverde producten en diensten, indien en voor zover wij garantie ontvangen van onze leveranciers. Het recht op garantie dient door de wederpartij te worden aangetoond, zonodig middels opgave van serie- of licentienummers en/of het overleggen van facturen met die gegevens.
 2. De in lid 1 eventueel verleende garantieverplichting vervalt, indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of naar ons oordeel op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
 3. Indien de wederpartij goederen ter reparatie, al dan niet in het kader van garantie, wil aanbieden, draagt zij de verantwoordelijkheid voor het beoordelen en vastleggen van de staat, waarin het te repareren goed worden aangeboden. De verpakking dient duidelijk te zijn voorzien van een door ons toegekend RMA nummer. Wij hebben het recht om een aangeboden goed te weigeren en op kosten van de wederpartij te retourneren, indien door ondeugdelijke verpakking schade is geleden en/of indien het goed niet is voorzien van een RMA nummer.
 4. Behoudens indien de reparatie in het kader van garantie wordt verricht, wordt vooraf een schriftelijke opgave gedaan van de kosten voor reparatie. Wij zijn gerechtigd de kosten van opsporen van gebreken die ingevolge deze bepalingen niet door garantie gedekt worden, aan wederpartij in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor bij ons gebruikelijke tarieven, te vermeerderen met de eventuele kosten van retourzending en (her-)verpakking. Dit geldt ook, indien geen gebreken worden geconstateerd of indien de wederpartij ervoor kiest om – na een opgave van de reparatiekosten – de reparatie niet te laten uitvoeren. De garantie op reparaties bedraagt 30 dagen.

Artikel 8: Betalingen

 1. De betaling van de door ons te leveren producten en diensten dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegestaan.
 2. Betaling van de door ons toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten en/of producten, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegelaten.
 3. Wij zijn altijd gerechtigd van wederpartij meer zekerheid te vragen voor de nakoming van haar verplichtingen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.
 4. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag van een van de posten, als door wederpartij faillissement, gerechtelijke reorganisatie of aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, is of wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van wederpartij wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt of – voor zover een rechtspersoon zijnde – wordt ontbonden.
 5. Indien het volgens factuur door wederpartij aan ons verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor geldende termijn is voldaan, is wederpartij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is aan ons vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag, zulks tot aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan ons verder toekomende rechten. In het geval van een niet tijdige betaling van een factuur heeft dit mede tot gevolg dat alle nog niet vervallen facturen per direct opeisbaar zijn zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling.
 6. Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, komen de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het invorderingsbedrag exclusief BTW, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW, alsmede de volledige kosten, waaronder de proceskosten en de kosten van onze juridische raadslieden, voor rekening van wederpartij. E.e.a. onverminderd ons recht op nakoming of ontbinding, beiden al dan niet met schadevergoeding.
 7. Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem aan ons verschuldigde rente alsmede van de door ons gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.
 8. Wij zullen de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen en al onze verplichtingen van aan ons gelieerde dochter of zustervennootschappen volledig kunnen verrekenen met vorderingen van de wederpartij of aan deze gelieerde dochter of zuster ondernemingen – ook indien deze vorderingen aan een derde zijn overgedragen – indien:
 • De wederpartij enig op hen rustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
 • De wederpartij danwel een daaraan gelieerde dochter of zuster onderneming in rechterlijke reorganisatie verkeert; Op een gedeelte danwel op het geheel van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;
 • De wederpartij krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of gedetineerd is geraakt;
 • De wederpartij is ontbonden of er een vordering tot ontbinding tegen is ingesteld danwel door de wederpartij een ontbindingsbesluit is genomen danwel de wederpartij geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
 • De wederpartij overgaat tot staking van de onderneming of daartoe is overgegaan danwel tot overdracht van zijn bedrijf en de wederpartij nog niet aan zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

Dit recht hebben wij door enkel het plaatsvinden van één der bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. De opdrachtgever is echter niet gerechtigd tot korting of verrekening, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegestaan.

Artikel 9: Reclame

 1. Eventuele reclame, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of producten als op factuurbedragen, dienen binnen 7 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk en aangetekend bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Melding van schades en of manco’s dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan ons plaats te vinden. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan bovengestelde, kunnen ze niet in behandeling worden genomen en wordt wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Ingeval van een reclame geeft dit wederpartij niet het recht om voldoening van zijn verplichtingen jegens ons op te schorten.
 2. Wij zijn slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan al zijn alsdan jegens ons bestaande verplichtingen, uit welke verbintenis tussen hem en ons dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.

Artikel 10: Uitvoering werkzaamheden

 1. De werktijden van ons personeel zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij wederpartij geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 8.30 en 17.30 uur, zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet meegerekend. Op vrijdag eindigt de werkdag om 17.00 uur.
 2. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar, en werktijd waarop, de werkzaamheden verricht worden, steeds door ons bepaald.
 3. Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in lid 2 genoemde plaats steeds door wederpartij worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door ons wordt bepaald.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.
 2. Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voor zover de wet zulks toelaat.
 3. Niettegenstaande hetgeen vooraf gaat, zullen het risico van verlies of vernietiging van het verkochte goed integraal door de wederpartij gedragen worden, en dit vanaf het moment dat de goederen haar geleverd worden. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico’s te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.
 4. De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.
 5. Tot op het tijdstip waarop wederpartij aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens ons heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om zonder toestemming van ons te beschikken en gebruik te maken van de door ons opgestelde programma’s en andere uitkomsten van de door ons verrichte werkzaamheden, en behouden wij ons het recht voor om reeds geleverde programma’s te blokkeren, zodat deze niet kunnen worden gebruikt.
 6. Indien wederpartij jegens ons in gebreke is, is hij gehouden om binnen 48 uur nadat hij daartoe schriftelijk door ons is gesommeerd, de programma’s en andere uitkomsten van de werkzaamheden van ons aan ons ter hand te stellen, bij gebreke waarvan hij een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,00 verbeurt voor ieder dag dat hij hiermee in gebreke blijft en/of van de programma’s en andere uitkomsten gebruik blijft maken.
 7. De wederpartij aan wie het verkochte goed geleverd werd vóór de integrale betaling ervan, zal op dit goed een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat het goed eigendom blijft van ons, en verwittigt hiervan indien nodig de schuldeiser-pandhouder en de verhuurder per aangetekend schrijven met kopie aan ons.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. Wij behouden ons alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons verschafte materialen – en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken – en programmatuur voor, indien en voor zover daarop geen industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten.
 2. Indien op de door ons verschafte materialen – en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken – en programmatuur, industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, dan worden deze geleverd op basis van de licentie en garantie van de licentiegever. De wederpartij dient te voldoen aan de eisen, die de licentiegever heeft gesteld aan het gebruik.
 3. De wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden.

Artikel 13: Geheimhouding

 1. Wij zullen zodanige maatregelen nemen dat alle door wederpartij aan ons ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen zullen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de door wederpartij aan ons verstrekte opdracht. Wij zullen deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van wederpartij niet aan derden kenbaar maken.
 2. Wij zullen redelijke aanwijzingen van wederpartij omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.
 3. Indien wij ons verbinden om gegevens die wederpartij aan ons verstrekt met behulp van onze eigen apparatuur te verwerken, staat wederpartij er voor in dat de documentatie, welke wij aan wederpartij zullen verstrekken teneinde wederpartij in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan ons ter verwerking aan te bieden, alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder onze schriftelijke toestemming aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

Artikel 14: Annulering

 1. Het verzoek tot annulering door de wederpartij dient schriftelijk aan ons te geschieden. Indien door ons inkoop en of reservering heeft plaatsgevonden, kan annulering niet meer worden geaccepteerd.
 2. Tenzij anders overeengekomen kunnen overeenkomsten met betrekking tot opdrachten welke door ons op basis van nacalculatie uitgevoerd worden, door zowel ons als wederpartij enkel schriftelijk opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien uitvoering van een opdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijk op basis van nacalculatie zou geschieden, wordt de contractsom, zoals in lid 4 bedoeld, bepaald op basis van de door ons opgegeven indicatiebedragen en bij gebreke daarvan op basis van inschatting van de op basis van nacalculatie te berekenen bedragen.
 3. Gemaakte kosten dienen te allen tijde door de wederpartij te worden betaald.
 4. In elk geval dient de wederpartij naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering 10% van de overeengekomen totale contract som – voor zoveel van toepassing vermeerderd met de verschuldigde bedragen op grond van lid 3 – aan ons te betalen.
 5. Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zullen wij gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname, alsmede zijn alsdan lid 3 en 4 van toepassing.

Artikel 15: Medewerking wederpartij

 1. Wederpartij zal ons steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke wij nuttig of noodzakelijk achten teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
 2. De wederpartij is verantwoordelijk voor de eigen productkeuze en de geschiktheid van het product voor de doeleinden, die hij ermee voor ogen heeft.
 3. Indien is overeengekomen dat wederpartij aan ons apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties welke wij aan wederpartij ter kennis zullen brengen.
 4. Wederpartij draagt er zorg voor dat de ruimte waar wij onze werkzaamheden ten behoeve van wederpartij dienen te verrichten, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de geleverde zaken waarop garantieverplichtingen betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door ons te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen, en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
 5. Alle door ons te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig en/of ondeugdelijk nakomen door wederpartij van de in dit artikel genoemde verplichtingen, komen voor rekening van wederpartij.

Artikel 16: Wijzigingen

 1. Hoewel wij een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zullen overwegen, zijn wij tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een wijziging dient door wederpartij schriftelijk aan ons verzocht te worden, en is slechts bindend indien en voor zover die wijziging schriftelijk door ons is aanvaard.
 2. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot meerwerk en extra leveringen door ons, zullen die door ons steeds volgens de dan geldende tarieven aan wederpartij in rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot minderwerk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch wij behouden ons het recht voor om wederpartij de door ons reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
 3. Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk door ons aan wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. Wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door ons wederpartij daartegen protesteert. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: wijzigingen van de (systeem-)specificaties nadat deze door wederpartij zijn goedgekeurd en de gevolgen van wijzigingen in de specificaties.

Artikel 17: Duur overeenkomsten

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een transactie, die tussen partijen voortdurende verbintenissen in het leven roept, voor onbepaalde tijd, behoudens opzegging. Opzegging door de wederpartij kan alleen schriftelijk geschieden doormiddel van een aangetekende brief aan ons en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, niet eerder ingaand dan op de dag na datum van ontvangst van die mededeling.

Artikel 18: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van ons gevergd kan worden. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van onze ondergeschikten of door ons ingeschakelde derden, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in ons bedrijf, geheel of gedeeltelijk staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en/of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze toeleveranciers.
 2. In geval van overmacht als bedoeld in het vorige lid – ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien – waardoor wij tijdelijk niet in staat zijn de overeenkomst na te komen, zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, te onzer keuze, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij deswege gehouden zijn enige schade aan wederpartij te voldoen. Wederpartij is niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, c.q. de aan ons verleende opdracht in te trekken.

Artikel 19: Levering, montage en installatie

 1. Eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van wederpartij en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. De termijnen van nakoming, waaronder levertermijnen, worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als bindende termijnen, zodat wij bij overschrijding in gebreke dienen te worden gesteld. Verzuim wegens overschrijding van de nakomingstermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding van de transactie.
 3. Het tijdvak binnen, c.q. het tijdstip waarop wij de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zullen moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan optreedt, zodat vertraging wordt veroorzaakt in de (op)levering, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering, dienovereenkomstig verschoven, zulks onverminderd het bepaalde in voorgaande artikel voor het geval dat wij door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet na kunnen komen.
 4. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, zijn wij gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen, totdat wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft bevestigd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering jegens ons heeft voldaan.
 5. Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens en/of materialen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van ons, worden de werkzaamheden geacht door wederpartij te zijn aanvaard.
 6. Verzending, vervoer en/of overdracht van de goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening en risico van wederpartij. Indien wij van oordeel zijn, dat de verpakking van een door ons (bijvoorbeeld ter reparatie) ontvangen goed niet deugdelijk is, zijn wij gerechtigd op kosten van de wederpartij het goed van nieuwe deugdelijke verpakking te voorzien. Wij zijn slechts gehouden een verzekering af te sluiten indien en voor zover wij ons daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verbonden.

Artikel 20: Risico

 1. Bij levering franco (delivered duty paid), waaronder niet is begrepen het lossen van de goederen van enig vervoermiddel, reizen de goederen voor rekening en risico van ons. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij. Als tijdstip van levering wordt dan aangemerkt het tijdstip, dat de goederen onze vestiging hebben verlaten of wanneer wij de wederpartij hebben gemeld dat de goederen klaar staan ter verzending.
 2. Leveringscondities worden uitgelegd in overeenstemming met de laatst gepubliceerde “Incoterms”, voor zover zij niet afwijken van hetgeen uit deze voorwaarden en/of uit tussen partijen schriftelijk vastgelegde afspraken voortvloeit.
 3. Molestrisico komt steeds ten laste van de wederpartij.
 4. Verzekeringen worden door ons slechts op verzoek en voor rekening van de wederpartij afgesloten. Nimmer kan de wederpartij meer rechten aan deze bepaling ontlenen, dan wanneer hij zelf de verzekeringsovereenkomst zou hebben afgesloten.
 5. Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpartij.

Artikel 21: Toepasselijk recht

 1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere met ons aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Belgisch recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
 2. De bepalingen van het VN Koopverdrag (CISG), gesloten te Wenen 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze voorwaarden.
 3. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de plaats onzer vestiging zal gelden.
 4. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

Artikel 22: Geschillen

Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer vestiging, thans zijnde Erembodegem, onverminderd ons recht om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Overeenkomst inzake elektronische handel


1. Toegang

1.1 Copaco verleent aan Wederverkoper of een door Wederverkoper aan te wijzen derde toegang tot haar “Besloten Systeem”, zijnde het besloten gedeelte van haar Internetsite en/of een gedeelte van haar ERP systeem, door het verstrekken van unieke identificatiecodes waaronder organisatie-identificatiecodes en/of inlognamen en wachtwoorden.

1.2 Op het Besloten Systeem kunnen tussen partijen overeenkomsten worden gesloten, onder meer overeenkomsten, waarbij aan Wederverkoper producten, diensten en licenties worden verkocht en waar tevens informatie wordt verschaft met betrekking tot deze producten, diensten en licenties.

1.3 Voor het beheer van de toegangsrechten tot het Besloten Systeem zal door Wederverkoper één persoon worden aangewezen als Beheerder*. Copaco kent de Beheerder de rechten toe tot het aanmaken van gebruikers en tot het aan deze gebruikers toekennen of ontnemen van gebruiksrechten, zoals onder meer toegang tot informatie of het sluiten van overeenkomsten, inclusief dropshipmentrechten.

1.4 De kosten, die Wederverkoper maakt voor het realiseren en in stand houden van de toegang tot het Besloten Systeem, alsmede de kosten van telecommunicatie, zijn voor rekening van Wederverkoper.

2. Bewijs en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst op het Besloten Systeem komt tot stand na schriftelijke bevestiging van een bestelling op het Besloten Systeem van Copaco aan Wederverkoper.

2.2 De schriftelijke bevestiging kan ook bestaan uit een elektronisch bericht, in welk geval een bewijs van verzending van dit bericht aan Wederverkoper tevens geldt als bewijs van een door Wederverkoper ontvangen verklaring. In dat geval wordt het eventueel niet of niet tijdig bereiken van de bevestiging geacht het gevolg te zijn van eigen handeling van Wederverkoper, van de handeling van personen voor wie Wederverkoper aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die Wederverkoper betreffen en rechtvaardigen dat Wederverkoper het nadeel draagt.

2.3 Voor zover het toepasselijke nationale recht dit toestaat, komen partijen hierbij overeen dat in het geval van een geschil de elektronische registratie van het verzonden of ontvangen bericht of de reproductie van deze registratie in rechte bewijs vormt voor de daarin vervatte feiten, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

2.4 Wederverkoper erkent dat elke aankooporder, geplaatst via het Besloten Systeem, waarbij een door Copaco verstrekte Identificatiecode wordt gebruikt of vermeld, een geldige en bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.

2.5 Partijen doen uitdrukkelijk afstand van elk recht de geldigheid van een op elektronische wijze tot stand gekomen overeenkomst aan te vechten louter op grond van het feit, dat de overeenkomst op elektronische wijze tot stand is gekomen.

2.6 Wederverkoper is te allen tijde verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de door Copaco verstrekte identificatiecodes en de aan de gebruikers toegekende of ontnomen gebruiksrechten. Wederverkoper is gehouden tot nakoming van alle overeenkomsten, die op de in lid 1 omschreven wijze tot stand zijn gekomen. Wederverkoper kan aan Copaco schriftelijk verzoeken – middels een door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van Wederverkoper aan Copaco gericht ondertekend schrijven – om het beheer van de toegangsrechten aan de Beheerder te ontnemen en Copaco zal zich dan inspannen om zo spoedig mogelijk aan dat verzoek te voldoen, maar daarmee wijzigt de hierboven omschreven verantwoordelijkheid van Wederverkoper en haar gehoudenheid tot nakoming van overeenkomsten niet.

2.7 Wederverkoper is verplicht zorg te dragen voor een correcte aanlevering van haar relevante gegevens, waaronder adres- en e-mailgegevens en Copaco steeds direct op de hoogte te stellen van wijzigingen.

2.8 Copaco is te allen tijde gerechtigd om een opdracht niet uit te voeren indien zwaarwegende redenen, waaronder ondermeer begrepen onvoldoende kredietlimiet, onjuiste of onvolledige informatie, verminking, vertraging, afdwaling, alsmede onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending van een opdracht.

3. Duur en beëindiging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar kan door beide partijen, op ieder moment, worden opgezegd. Opzegging door Wederverkoper dient schriftelijk plaats te vinden middels een door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van Wederverkoper aan Copaco gericht ondertekend schrijven. Copaco heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen en de toegang tot het Besloten Systeem te weigeren met onmiddellijke ingang, dit zonder opgaaf van redenen vooraf. Copaco is niet gehouden tot terugbetaling en/of creditering van de door Wederverkoper op het moment van ontvangst van de opzegging reeds betaalde of verschuldigde bedragen. De opzegging van deze overeenkomst heeft geen gevolgen voor de tussen partijen tot aan het moment van opzegging reeds op basis van deze overeenkomst gesloten nadere overeenkomsten.

4. Merken en elektronische content

4.1 De merken en data (bijvoorbeeld van content providers) die gebruikt en/of getoond wordt op het Besloten Systeem van Copaco mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de (intellectuele) eigenaar of beheerder van die merken en/of data, op geen enkele wijze worden gebruikt door Wederverkoper.

4.2 De eventueel aan Wederverkoper beschikbaar gestelde data zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door Wederverkoper, en mag derhalve niet zonder schriftelijke toestemming van Copaco aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook.

5. Vertrouwelijk en elektronische content

5.1 Wederverkoper verbindt zich om zowel tijdens de duur van deze overeenkomst als na afloop, vernietiging of ontbinding daarvan, op generlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm en in welker voege ook, enige mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheden, de onderneming(en) van Copaco of het samenwerkingsverband van partijen betreffende of daarmede verband houdende zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Copaco. Partijen verklaren zich te allen tijde ook indien en voorzover deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk zal worden ontbonden of vernietigd gebonden aan de inhoud van deze bepaling.

6. Privacy verklaring

6.1 Wederverkoper stemt er mee in dat Copaco gegevens verzamelt die gebruikers van het Besloten Systeem kunnen identificeren. Copaco verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via het Besloten Systeem tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken.

6.2 Copaco verklaart de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens te erkennen en te respecteren en deze, zonder toestemming van Wederverkoper, niet te delen met andere bedrijven.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De informatie op het Besloten Systeem is te allen tijde onder voorbehoud. Hieraan kunnen door Wederverkoper geen rechten worden ontleend. Wederverkoper is volledig verantwoordelijk voor alle handelingen en acties die op grond van deze informatie worden ondernomen.

7.2 Copaco is niet aansprakelijk voor de directe en/of indirecte gevolgen of schade welke voortkomen uit het niet door Wederverkoper kunnen raadplegen van informatie of dan wel het niet kunnen gebruiken van de mogelijkheden tot het plaatsen van bestellingen via het Besloten Systeem.

7.3 Bepaalde verwijzingen op het Besloten Systeem voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Copaco geen controle heeft. Copaco draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, de verzameling van persoonlijke gegevens of enig ander aspect van de informatie op die websites.

8. Algemene voorwaarden

8.1 Op deze overeenkomst, alsmede op de overeenkomsten, die op de in deze overeenkomst geregelde wijze tot stand zijn gekomen, zijn de algemene voorwaarden van Copaco Belgium NV, gevestigd te B-9320 Erembodegem, Korte Keppestraat 23 – 1, België, geregistreerd met ondernemingsnummer 0466.466.565 van toepassing. Wederverkoper verklaart kennis te hebben genomen c.q. een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan in te stemmen.

9. Toepasselijk recht

9.1 Alle geschillen uit deze overeenkomst voortkomend of daarmede verband houdend, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Copaco, thans zijnde Erembodegem, onverminderd het recht van Copaco om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

9.2 Alle uit deze overeenkomst tussen partijen voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden bij uitsluiting beheerst door het Belgische recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

Agreement on electronic trading


1. Access

1.1 Copaco grants the Reseller or a third party to be appointed by the Reseller access to its “Closed System”, namely the closed part of its Internet site and/or part of its ERP system, by providing unique identification codes including organisation identification codes and/or login names and passwords.

1.2 Agreements may be made between the parties on the Closed System, including agreements under which products, services and licences are sold to the Reseller and wherein information is provided concerning these products, services and licences.

1.3 The Reseller will appoint one person as Manager* to manage access rights to the Closed System. Copaco grants the Manager the right to admit users and to grant or withdraw user rights to or from such users, such as inter alia access to information or the conclusion of agreements, including drop shipment rights.

1.4 The cost of implementing and maintaining access to the Closed System and telecommunication charges will be borne by the Reseller.

2. Proof and creation of agreements

2.1 An agreement on the Closed System is created following written confirmation of the order on the Copaco Closed System to the Reseller.

2.2 Written confirmation may also comprise an electronic report, in which case evidence of despatch of this report to the Reseller will also be regarded as evidence of a declaration received by the Reseller. In that case, possible failure of such confirmation to arrive or do so in time will be regarded as the consequence of the Reseller’s own actions, of actions by persons for whom the Reseller is responsible or of other circumstances affecting the Reseller and justifying the Reseller’s bearing the consequences.

2.3 Insofar as applicable national law so permits, the parties hereby agree that in the event of a dispute, the electronic recording of a report despatched or received or the reproduction of such a recording will form legal proof of the facts contained therein unless proved to the contrary.

2.4 The Reseller recognises that each purchase order placed on the Closed System for which an Identification Code provided by Copaco is used or mentioned is a valid, binding purchase order and is the equivalent of a signed purchaser order, excluding any doubt.

2.5 The parties expressly waive any right to challenge the validity of an order created by electronic means purely by virtue of the fact that the agreement was made electronically.

2.6 The Reseller is responsible at all times for the proper use of the identification codes provided by Copaco and the user rights assigned to or withdrawn from the users. The Reseller undertakes to discharge all agreements made in the way described in paragraph 1. The Reseller may ask Copaco in writing – by means of a letter sent to Copaco signed by a person entitled to represent the Reseller – to remove the management of access rights from the Manager and Copaco will then make every effort to meet this request as rapidly as possible, but this will not change the Reseller’s responsibilities as described above or its liability to comply with agreements.

2.7 The Reseller undertakes to ensure correct supply of data submitted to it, including address and e-mail data, and to keep Copaco advised of changes at all times.

2.8 Copaco is entitled not to execute an order at any time should compelling reasons [so prevent], including inter alia insufficient credit limit, incorrect or incomplete information, garbling, delay, misrouting, and unauthorised examination, alteration and/or despatch of an order.

3. Duration and termination

3.1 The agreement is made for an indeterminate period but either party may cancel it at any time. It can be cancelled in writing by the Reseller by means of a letter sent to Copaco signed by a person entitled to represent the Reseller. Copaco is entitled to terminate the agreement and to refuse access to the Closed System with immediate effect, without stating its reasons in advance. Copaco is not required to repay and/or credit sums already paid or due at the time cancellation is received. Cancellation of this agreement will not affect any further agreements already concluded between the parties on the basis of this agreement up to cancellation date.

4. Trademarks and electronic content

4.1 The trademarks and data (e.g. of content providers) used and/or displayed on the Copaco Closed System may in no way whatever be used by the Reseller without the prior consent in writing of the intellectual or other owner or keeper of the trademarks and/or data.

4.2 Any data provided to the Reseller is intended exclusively for own use by the Reseller and may therefore be divulged to third parties or publicised in any form whatever only with Copaco’s prior consent in writing.

5. Confidential and electronic content

5.1 The Reseller undertakes both during the currency of this agreement and following its expiry, avoidance or dissolution to make any communication directly or indirectly to third parties in any form and to any extent whatever of or concerning any features, Copaco company/companies or the cooperative arrangements between the parties or connected therewith only with Copaco’s prior consent in writing. The parties declare that they will be bound by the contents of this provision at all times, even if and insofar as this agreement is wholly or partly dissolved or avoided.

6. Privacy declaration

6.1 The Reseller agrees to Copaco collecting data that may identify users of the Closed System. Copaco declares these data will be used exclusively for the correct execution of agreements created through the Closed System, to improve services, and to understand and process personal requirements and requests.

6.2 Copaco declares that it recognises and will respect responsibility for the use of personal data and will not share them with other firms without the Reseller’s consent.

7. Liability

7.1 The information on the Closed System is reserved at all times. The Reseller may derive no rights from this. The Reseller is fully responsible for all transactions and other action undertaken on the basis of this information.

7.2 Copaco is not liable for the direct and/or indirect consequences or damage resulting from inability by the Reseller to consult information or to use opportunities to place orders on the Closed System.

7.3 Certain links on the Closed System lead to sources of information kept by third parties and over which Copaco has no control. Copaco therefore accepts no liability for accuracy, for the collection of personal data or for any other aspect of the information on such websites.

8. General conditions

8.1 Copaco’s general conditions apply to this agreement and to the agreements concluded in the way governed by this agreement, as deposited with the Chamber of Commerce at Eindhoven as number 17048595, unless indicated otherwise in writing. The Reseller declares it is familiar with and has received a copy of these general conditions and agrees to their contents.

9. Applicable law

9.1 All disputes arising from or connected with this agreement, including those regarded as such by one of the parties only, will be settled by the competent court at Copaco’s place of establishment, namely Eindhoven at present, irrespective of Copaco’s rights to opt for the court with statutory or contractual jurisdiction.

9.2 All legal relations between the parties resulting from this agreement will be exclusively governed by Dutch law, as applicable to the Kingdom in Europe.