Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Copaco Nederland B.V.


Download Printversie

 1. In deze algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder Copaco de vennootschappen:
   1. Copaco N.V., statutair gevestigd te Eindhoven (KvK nummer 17063651)
   2. Copaco DC B.V., statutair gevestigd te Eindhoven (KvK nummer 17084914)
   3. Copaco Nederland B.V., statutair gevestigd te Eindhoven (KvK nummer 17048595)
   4. Copaco International B.V., statutair gevestigd te Eindhoven (KvK nummer 17152732)
   5. Copaco Financial Services B.V., statutair gevestigd te Eindhoven (KvK nummer 17114469),

en andere daaraan gelieerde vennootschappen, die deze voorwaarden op hun transacties van toepassing hebben verklaard.

 1. Op alle door Copaco gedane aanbiedingen, alle met Copaco gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen en/of verrichten van diensten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten, en op alle andere verbintenissen met Copaco, waaronder de overeenkomsten van opdracht, huur et cetera, zijn uitsluitend deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door Wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Onder Wederpartij wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Copaco een verbintenis is aangegaan, dan wel van Copaco een aanbod daartoe heeft ontvangen, dan wel aan Copaco het verzoek heeft gedaan een offerte uit te brengen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Copaco. Indien Copaco niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Copaco het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle door Copaco aan Wederpartij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 2. Ten aanzien van verstrekte prijslijsten, brochures, informatie op websites en andere gegevens behoudt Copaco nadrukkelijk prijswijzigingen en (druk-)fouten voor.

Artikel 3: Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging van Copaco, dan wel nadat door Copaco met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingen door de medewerkers van Copaco of tussenpersonen gemaakt kunnen worden herroepen door Copaco’s volgens het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde personen.
 2. Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt Copaco’s factuur of pakbon (tevens) als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Indien Wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling c.q. een eigen aanvraag daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins beschikkingsonbevoegd en/of handelingsonbekwaam wordt, dan wel indien aan Copaco is gebleken dat Wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, zulks ter beoordeling van Copaco, heeft zij het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, dan wel extra zekerheid te verlangen (bijvoorbeeld middels het stellen van een bankgarantie, het vestigen van een pand- en/of hypotheekrecht, borgstelling etc., zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd Copaco’s recht de door haar geleden schade van Wederpartij te vorderen. Deze bepaling geldt evenzeer indien door Copaco is toegestaan dat er op kredietbasis wordt geleverd. Alsdan is Copaco gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij Wederpartij terug te – doen – halen, waarbij Wederpartij reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan Copaco de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde haar in het bezit te stellen van de goederen.
 4. Indien Copaco door welke omstandigheid dan ook gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Copaco gerechtigd de geleverde goederen c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren en is Wederpartij gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 4: Prijzen

 1. Indien niet anders is overeengekomen gelden Copaco’s prijzen in Euro’s af magazijn, exclusief BTW, orderkosten, handlingkosten, dropshipmentkosten, remboursementskosten, verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering, (eventueel) door de overheid te heffen rechten, toeslagen en/of belastingen.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bekende kosten zoals prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachtkosten et cetera. Indien na opdrachtbevestiging zich kostprijsverhogende omstandigheden voordoen, is Copaco gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten, ongeacht of de wijziging voor Copaco al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
 3. Ontbinding door Wederpartij wegens prijsverhoging is uitsluitend toegestaan bij een verhoging van de prijs met meer dan 15%.

Artikel 5: Afname

Wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een transactie geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen 5 werkdagen, nadat de goederen voor afname gereed staan, moeten afnemen. Bij niet-afname binnen de overeengekomen termijn, zowel in het ene als in het andere geval, zal Wederpartij van rechtswege, derhalve zonder sommatie en/of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Wederpartij is verplicht alle onkosten of verliezen, inclusief opslagkosten, te vergoeden welke voortvloeien uit zijn weigering om de goederen af te nemen. Copaco heeft verder het recht om naar haar keuze, hetzij nakoming te vorderen, hetzij de transactie zonder tussenkomst van enige rechter te ontbinden, onverminderd haar recht op (aanvullende) schadevergoeding jegens Wederpartij.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Copaco is niet aansprakelijk voor door Wederpartij geleden schade, behoudens en voorzover Wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Copaco.
 2. De totale aansprakelijkheid van Copaco wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 400.000,00. Onder de directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. De redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Copaco aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  2. De kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Copaco op een voor haar bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  4. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 3. De totale aansprakelijkheid van Copaco voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen € 1.000.000,00 per kalenderjaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 4. Aansprakelijkheid van Copaco voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Zo aanvaardt Copaco onder meer geen aansprakelijkheid voor kosten en schade tengevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van Wederpartij. Wederpartij wordt geacht altijd in het bezit te zijn van leesbare kopieën van de bestanden, gegevens en andere informatiedragers en is dan ook verantwoordelijk voor het maken en te allen tijde in het bezit zijn van leesbare back-ups.
 5. Buiten de in voorgaande leden genoemde gevallen rust op Copaco geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in voorgaande leden genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Copaco.
 6. De aansprakelijkheid van Copaco wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Wederpartij Copaco onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Copaco ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Copaco in staat is adequaat te reageren.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Copaco meldt.
 8. Wederpartij vrijwaart Copaco voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product en/of systeem dat door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Copaco geleverde apparatuur, programmatuur en/of andere materialen, behoudens indien en voor zover Wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen van Copaco.

Artikel 7: Garantie en reparatie

 1. Copaco verstrekt slechts garantie op geleverde producten en diensten, indien en voor zover Copaco garantie ontvangt van haar leveranciers. Het recht op garantie dient door Wederpartij te worden aangetoond, zo nodig middels opgave van serie- of licentienummers en/of het overleggen van facturen met die gegevens. Copaco heeft het recht van Wederpartij te verlangen dat (1) een kassabon wordt overgelegd, die de klant van Wederpartij dient te tonen aan Wederpartij in geval van een garantieclaim, alsmede (2) een kopie van het innameformulier dat Wederpartij aan diens klant verstrekt als reçu bij inname van een product dat met een garantieclaim aan Wederpartij wordt aangeboden.
 2. De in lid 1 eventueel verleende garantieverplichting vervalt, indien (de klant van) Wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale (bedrijfs-)doeleinden wordt aangewend of naar het oordeel van Copaco op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
 3. Indien Wederpartij goederen ter reparatie, al dan niet in het kader van garantie, wil aanbieden, dan dient zij daarvoor de procedure te volgen zoals vermeld op de website “www.copaco.com”, en draagt zij de verantwoordelijkheid voor het beoordelen en vastleggen van de staat, waarin het te repareren goed wordt aangeboden. Copaco heeft het recht om een aangeboden goed te weigeren en op kosten van Wederpartij te retourneren, indien door ondeugdelijke verpakking beschadiging is opgetreden en/of indien het goed niet is voorzien van een RMA nummer.
 4. Copaco is gerechtigd de kosten van opsporen van gebreken die ingevolge deze bepalingen niet door garantie gedekt worden, aan Wederpartij in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor bij Copaco gebruikelijke tarieven, te vermeerderen met de eventuele kosten van retourzending en (her-)verpakking. Dit geldt ook, indien geen gebreken worden geconstateerd of indien Wederpartij ervoor kiest om – na een opgave van de reparatiekosten – de reparatie niet te laten uitvoeren. De garantie op reparaties bedraagt 30 dagen.
 5. Copaco zal altijd de keuze hebben tussen reparatie van het door Wederpartij aangeboden goed/product danwel vergoeding van (maximaal) het factuurbedrag (exclusief BTW) van Copaco aan Wederpartij. Wederpartij is nimmer gerechtigd additionele kosten te claimen, waaronder doch niet uitsluitend, winstmarge, handlingkosten etcetera.

Artikel 8: Betalingen

 1. De betaling door Wederpartij van de door Copaco te leveren goederen, producten en diensten dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder het recht van Wederpartij op aftrek van korting en/of schuldvergelijking, welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Copaco is toegestaan. Copaco is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Wederpartij te vervreemden c.q. te verpanden.
 2. Betaling van de door Copaco toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten en/of goederen/producten, dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder het recht van Wederpartij op aftrek van korting en/of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Copaco is toegelaten.
 3. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag van een van de posten, als door Wederpartij faillissement of surseance van betaling is of door haar zelf wordt aangevraagd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of – voor zover een rechtspersoon zijnde – wordt ontbonden.
 4. Indien het volgens factuur door Wederpartij aan Copaco verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor geldende termijn is voldaan, is Wederpartij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is aan Copaco vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1½% per (gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag, zulks tot aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan Copaco verder toekomende rechten.
 5. Wanneer Copaco genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, komen de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het invorderingsbedrag exclusief BTW, met een minimum van € 150,00 exclusief BTW, alsmede de volledige kosten, waaronder de proceskosten en de kosten van juridische bijstand, voor rekening van Wederpartij. Een en ander onverminderd het recht van Copaco op nakoming of ontbinding, beiden al dan niet met schadevergoeding.
 6. Iedere betaling van Wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem aan Copaco verschuldigde rente alsmede van de door Copaco gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.
 7. Copaco zal de overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen en al haar verplichtingen van aan haar gelieerde dochter- of zustervennootschappen volledig kunnen opschorten en/of verrekenen met vorderingen van Wederpartij of aan deze gelieerde dochter- of zustervennootschappen – ook als deze vorderingen aan een derde zijn overgedragen – indien:
  1. Wederpartij enig op hem rustende verplichting jegens Copaco niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
  2. Wederpartij dan wel een daaraan gelieerde dochter- of zustervennootschappen in staat van faillissement verklaard wordt, een verzoek daartoe is ingediend, of in surseance van betaling verkeert;
  3. Wederpartij krachtens rechtelijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of gedetineerd is geraakt;
  4. Wederpartij is ontbonden of tegen Wederpartij een vordering tot ontbinding is ingesteld dan wel indien door Wederpartij een ontbindingsbesluit is genomen dan wel indien Wederpartij geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
  5. Wederpartij overgaat tot staking van de onderneming of daartoe is overgegaan dan wel tot overdracht van zijn bedrijf en Wederpartij nog niet aan zijn verplichtingen jegens Copaco heeft voldaan. Dit recht heeft Copaco door enkel het plaatsvinden van één der bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn.

Artikel 9: Reclame

 1. Eventuele reclames, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of goederen/producten als op factuurbedragen, dienen binnen 7 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk en aangetekend bij Copaco te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Melding van schades en/of manco’s dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Copaco plaats te vinden, alsmede dient een aantekening te worden geplaatst op de pakbon c.q. op de POD van de vervoerder. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan bovengestelde, zullen deze niet in behandeling worden genomen door Copaco en wordt Wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Een reclame geeft Wederpartij niet het recht om voldoening van enige van zijn andere (betalings-) verplichtingen jegens Copaco op te schorten.
 2. Copaco is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen wanneer Wederpartij op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan al zijn alsdan jegens Copaco bestaande opeisbare verplichtingen, uit welke verbintenis tussen hem en Copaco dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.

Artikel 10: Uitvoering werkzaamheden

 1. De werktijden van Copaco’s personeel zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij Wederpartij geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 8.30 en 17.30 uur, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen niet meegerekend. Op vrijdag eindigt de werkdag om 17.00 uur.
 2. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar, en werktijd waarop, de werkzaamheden verricht worden, steeds door Copaco bepaald.
 3. Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in lid 2 genoemde plaats steeds door Wederpartij worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door Copaco wordt bepaald.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven Copaco’s eigendom tot aan alle verplichtingen uit alle transacties met Wederpartij door laatstgenoemde volledig is voldaan. Voordat de betaling is ontvangen door Copaco is Wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen, met uitzondering van die in het kader van een normale bedrijfsuitoefening.
 2. Totdat de volledige betaling aan Copaco heeft plaatsgevonden is Wederpartij verplicht de goederen tegen alle mogelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is Wederpartij verplicht op eerste verzoek van Copaco ten behoeve van haar alle aanspraken van Wederpartij op diens verzekeraars hieruit voortvloeiend aan Copaco te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.
 3. Wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan Copaco ter beschikking te stellen en verleent reeds nu hierbij machtiging aan de door Copaco aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. Copaco blijft eigenaar/rechthebbende van alle door haar geleverde industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Copaco ter beschikking gestelde materialen – en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken – en programmatuur, indien en voor zover daarop geen industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten.
 2. Indien op de door Copaco ter beschikking gestelde goederen/producten – en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken – en programmatuur, industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, dan worden deze geleverd op basis van de licentie en garantie van de licentiegever. Wederpartij dient te voldoen aan de eisen, die de licentiegever heeft gesteld aan het gebruik.
 3. Wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden.

Artikel 13: Annulering

 1. Hoewel Copaco een verzoek van Wederpartij om in te stemmen met annulering steeds welwillend zal overwegen, is Copaco op geen enkele wijze verplicht tot instemming met een dergelijk verzoek. Alleen schriftelijke verzoeken tot annulering worden door Copaco in behandeling genomen. Indien Copaco reeds zaken heeft ingekocht of heeft gereserveerd ter nakoming van de betreffende overeenkomst zal Copaco niet akkoord gaan met annulering.
 2. In elk geval dat Copaco instemt met annulering dient Wederpartij naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering minimaal 10% van de overeengekomen totale contractssom – voor zoveel van toepassing vermeerderd met de verschuldigde bedragen op grond van lid 3 – aan Copaco te betalen.
 3. Geleverde en geaccepteerde goederen worden, met uitzondering van de in artikelen 7 en 9 bedoelde (reclame, garantie), door Copaco niet teruggenomen, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zal Copaco gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname, alsmede is alsdan lid 2 van toepassing.

Artikel 14: Medewerking Wederpartij

 1. Wederpartij zal Copaco steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke Copaco nuttig of noodzakelijk acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
 2. Wederpartij is verantwoordelijk voor de eigen productkeuze en de geschiktheid van het product voor de doeleinden, die hij ermee voor ogen heeft.
 3. Indien is overeengekomen dat Wederpartij aan Copaco apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties welke Copaco aan Wederpartij ter kennis zal brengen.
 4. Wederpartij draagt er zorg voor dat de ruimte waar Copaco haar werkzaamheden ten behoeve van Wederpartij dient te verrichten, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de geleverde zaken waarop garantieverplichtingen betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Copaco redelijkerwijs te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen, en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
 5. Alle door Copaco te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig en/of ondeugdelijk nakomen door Wederpartij van de in dit artikel genoemde verplichtingen, komen voor rekening van Wederpartij.
 6. Copaco mag het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan haar een nieuw adres van Wederpartij is medegedeeld, en door Copaco is bevestigd. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van Wederpartij.

Artikel 15: Wijzigingen

 1. Hoewel Copaco een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zal overwegen, is Copaco tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een wijziging dient door Wederpartij schriftelijk aan Copaco verzocht te worden, en is slechts bindend indien en voor zover die wijziging schriftelijk door Copaco is aanvaard.
 2. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot extra leveringen door Copaco, zullen die door Copaco steeds volgens de dan geldende tarieven aan Wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 16: Duur overeenkomsten

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een transactie, die tussen partijen voortdurende verbintenissen in het leven roept, voor onbepaalde tijd. Opzegging kan alleen geschieden door schriftelijke mededeling en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, niet eerder ingaand dan op de dag na datum van ontvangst van die mededeling.

Artikel 17: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Wederpartij niet meer van Copaco gevergd kan worden. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertraging bij of wanprestatie door de toeleveranciers van Copaco, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van ondergeschikten van Copaco of door haar ingeschakelde derden, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in het bedrijf van Copaco, geheel of gedeeltelijk staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en/of gereedschappen of andere storingen in het bedrijf van Copaco of in het bedrijf van haar toeleveranciers.Dit geldt in ieder geval indien Copaco het goed/product, dat zij aan Wederpartij heeft verkocht, op haar beurt niet in kan kopen bij haar verkoper als gevolg van van haar wil onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheden.
 2. In geval van overmacht als bedoeld in het vorige lid – ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien – waardoor Copaco tijdelijk gedurende maximaal 1 maand niet in staat is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, te harer keuze, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat zij deswege gehouden is enige schade aan Wederpartij te vergoeden. Wederpartij is niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, c.q. de aan Copaco verleende opdracht in te trekken.

Artikel 18: Levering

 1. Eventueel noodzakelijke werkzaamheden zijn steeds voor rekening van Wederpartij en worden berekend in overeenstemming met de dan geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. De termijnen van nakoming, waaronder levertermijnen, worden door Copaco slechts bij benadering opgegeven, en gelden derhalve niet als fatale termijnen. Van verzuim van Copaco als gevolg van termijnoverschrijding kan slechts sprake zijn nadat Copaco rechtsgeldig in gebreke is gesteld en dus alsnog aan haar een redelijke termijn is gesteld om na te komen. Verzuim wegens overschrijding van een leveringstermijn door Copaco kan voor Wederpartij nimmer leiden tot een recht op schadevergoeding.
 3. Het tijdvak binnen, c.q. het tijdstip waarop Copaco de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan optreedt, zodat vertraging wordt veroorzaakt in de (op)levering, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering, dienovereenkomstig verschoven, zulks onverminderd het bepaalde in voorgaande artikel voor het geval dat Copaco door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet na kan komen.
 4. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, is Copaco gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen, totdat Wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft bevestigd en aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering jegens Copaco heeft voldaan.
 5. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering door Copaco steeds op basis van Delivered Duty Paid, (DDP op grond van Incoterms 2010), waaronder niet is begrepen het lossen van de goederen van enig vervoermiddel. Indien Copaco van oordeel is, dat de verpakking van een door Copaco (bijvoorbeeld ter reparatie) ontvangen goed niet deugdelijk is, is zij gerechtigd op kosten van Wederpartij het goed van nieuwe deugdelijke verpakking te voorzien. Copaco is slechts gehouden een verzekering af te sluiten indien en voor zover Copaco zich daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden.
 6. Indien op schriftelijk verzoek van Wederpartij levering wordt overeengekomen door overdracht van de goederen aan een door Wederpartij aangewezen Derde Partij (dropshipment) vindt levering plaats door terhandstelling aan die Derde Partij. De handtekening voor ontvangst van de genoemde Derde Partij geldt tussen Copaco en Wederpartij als bewijs daarvan.

Artikel 19: Risico

 1. Gezien de DDP-levering (zie artikel 18 lid 5) reizen de goederen voor rekening en risico van Copaco. Als tijdstip van levering wordt dan aangemerkt het tijdstip waarop Copaco de goederen, geladen, aan Wederpartij ter beschikking stelt, waardoor alle risico’s van verlies of schade aan de goederen overgaan op Wederpartij.
 2. Leveringscondities worden uitgelegd in overeenstemming met de laatst gepubliceerde “Incoterms”, voor zover zij niet afwijken van hetgeen uit deze voorwaarden en/of uit tussen partijen schriftelijk vastgelegde afspraken voortvloeit.
 3. Molestrisico komt steeds ten laste van Wederpartij.
 4. Nimmer kan Wederpartij meer rechten aan deze bepaling ontlenen, dan wanneer hij zelf een verzekeringsovereenkomst zou hebben afgesloten.

Artikel 20: Toepasselijk recht

 1. Op alle door Copaco gedane aanbiedingen, alle met Copaco gesloten overeenkomsten en andere met Copaco aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met Wederpartijen gevestigd in het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.
 2. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de statutaire plaats van de vestiging van Copaco zal gelden.

Artikel 21: Overig

De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

Artikel 22: Geschillen

Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de statutaire plaats van de vestiging van Copaco, thans zijnde Eindhoven, onverminderd het recht van Copaco om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven (nr 17048595)

Algemene voorwaarden van Copaco Financial Services B.V.


Download Printversie

 1. In deze algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder Copaco de vennootschappen:
   1. Copaco N.V., statutair gevestigd te Eindhoven (KvK nummer 17063651)
   2. Copaco DC B.V., statutair gevestigd te Eindhoven (KvK nummer 17084914)
   3. Copaco Nederland B.V., statutair gevestigd te Eindhoven (KvK nummer 17048595)
   4. Copaco International B.V., statutair gevestigd te Eindhoven (KvK nummer 17152732)
   5. Copaco Financial Services B.V., statutair gevestigd te Eindhoven (KvK nummer 17114469),

en andere daaraan gelieerde vennootschappen, die deze voorwaarden op hun transacties van toepassing hebben verklaard.

 1. Op alle door Copaco gedane aanbiedingen, alle met Copaco gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen en/of verrichten van diensten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten, en op alle andere verbintenissen met Copaco, waaronder de overeenkomsten van opdracht, huur et cetera, zijn uitsluitend deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door Wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Onder Wederpartij wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Copaco een verbintenis is aangegaan, dan wel van Copaco een aanbod daartoe heeft ontvangen, dan wel aan Copaco het verzoek heeft gedaan een offerte uit te brengen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Copaco. Indien Copaco niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Copaco het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle door Copaco aan Wederpartij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 2. Ten aanzien van verstrekte prijslijsten, brochures, informatie op websites en andere gegevens behoudt Copaco nadrukkelijk prijswijzigingen en (druk-)fouten voor.

Artikel 3: Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging van Copaco, dan wel nadat door Copaco met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingen door de medewerkers van Copaco of tussenpersonen gemaakt kunnen worden herroepen door Copaco’s volgens het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde personen.
 2. Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt Copaco’s factuur of pakbon (tevens) als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Indien Wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling c.q. een eigen aanvraag daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins beschikkingsonbevoegd en/of handelingsonbekwaam wordt, dan wel indien aan Copaco is gebleken dat Wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, zulks ter beoordeling van Copaco, heeft zij het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, dan wel extra zekerheid te verlangen (bijvoorbeeld middels het stellen van een bankgarantie, het vestigen van een pand- en/of hypotheekrecht, borgstelling etc., zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd Copaco’s recht de door haar geleden schade van Wederpartij te vorderen. Deze bepaling geldt evenzeer indien door Copaco is toegestaan dat er op kredietbasis wordt geleverd. Alsdan is Copaco gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij Wederpartij terug te – doen – halen, waarbij Wederpartij reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan Copaco de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde haar in het bezit te stellen van de goederen.
 4. Indien Copaco door welke omstandigheid dan ook gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Copaco gerechtigd de geleverde goederen c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren en is Wederpartij gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 4: Prijzen

 1. Indien niet anders is overeengekomen gelden Copaco’s prijzen in Euro’s af magazijn, exclusief BTW, orderkosten, handlingkosten, dropshipmentkosten, remboursementskosten, verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering, (eventueel) door de overheid te heffen rechten, toeslagen en/of belastingen.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bekende kosten zoals prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachtkosten et cetera. Indien na opdrachtbevestiging zich kostprijsverhogende omstandigheden voordoen, is Copaco gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten, ongeacht of de wijziging voor Copaco al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
 3. Ontbinding door Wederpartij wegens prijsverhoging is uitsluitend toegestaan bij een verhoging van de prijs met meer dan 15%.

Artikel 5: Afname

Wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een transactie geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen 5 werkdagen, nadat de goederen voor afname gereed staan, moeten afnemen. Bij niet-afname binnen de overeengekomen termijn, zowel in het ene als in het andere geval, zal Wederpartij van rechtswege, derhalve zonder sommatie en/of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Wederpartij is verplicht alle onkosten of verliezen, inclusief opslagkosten, te vergoeden welke voortvloeien uit zijn weigering om de goederen af te nemen. Copaco heeft verder het recht om naar haar keuze, hetzij nakoming te vorderen, hetzij de transactie zonder tussenkomst van enige rechter te ontbinden, onverminderd haar recht op (aanvullende) schadevergoeding jegens Wederpartij.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Copaco is niet aansprakelijk voor door Wederpartij geleden schade, behoudens en voorzover Wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Copaco.
 2. De totale aansprakelijkheid van Copaco wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 400.000,00. Onder de directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. De redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Copaco aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  2. De kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Copaco op een voor haar bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  4. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 3. De totale aansprakelijkheid van Copaco voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen € 1.000.000,00 per kalenderjaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 4. Aansprakelijkheid van Copaco voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Zo aanvaardt Copaco onder meer geen aansprakelijkheid voor kosten en schade tengevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van Wederpartij. Wederpartij wordt geacht altijd in het bezit te zijn van leesbare kopieën van de bestanden, gegevens en andere informatiedragers en is dan ook verantwoordelijk voor het maken en te allen tijde in het bezit zijn van leesbare back-ups.
 5. Buiten de in voorgaande leden genoemde gevallen rust op Copaco geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in voorgaande leden genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Copaco.
 6. De aansprakelijkheid van Copaco wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Wederpartij Copaco onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Copaco ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Copaco in staat is adequaat te reageren.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Copaco meldt.
 8. Wederpartij vrijwaart Copaco voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product en/of systeem dat door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Copaco geleverde apparatuur, programmatuur en/of andere materialen, behoudens indien en voor zover Wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen van Copaco.

Artikel 7: Garantie en reparatie

 1. Copaco verstrekt slechts garantie op geleverde producten en diensten, indien en voor zover Copaco garantie ontvangt van haar leveranciers. Het recht op garantie dient door Wederpartij te worden aangetoond, zo nodig middels opgave van serie- of licentienummers en/of het overleggen van facturen met die gegevens. Copaco heeft het recht van Wederpartij te verlangen dat (1) een kassabon wordt overgelegd, die de klant van Wederpartij dient te tonen aan Wederpartij in geval van een garantieclaim, alsmede (2) een kopie van het innameformulier dat Wederpartij aan diens klant verstrekt als reçu bij inname van een product dat met een garantieclaim aan Wederpartij wordt aangeboden.
 2. De in lid 1 eventueel verleende garantieverplichting vervalt, indien (de klant van) Wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale (bedrijfs-)doeleinden wordt aangewend of naar het oordeel van Copaco op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
 3. Indien Wederpartij goederen ter reparatie, al dan niet in het kader van garantie, wil aanbieden, dan dient zij daarvoor de procedure te volgen zoals vermeld op de website “www.copaco.com”, en draagt zij de verantwoordelijkheid voor het beoordelen en vastleggen van de staat, waarin het te repareren goed wordt aangeboden. Copaco heeft het recht om een aangeboden goed te weigeren en op kosten van Wederpartij te retourneren, indien door ondeugdelijke verpakking beschadiging is opgetreden en/of indien het goed niet is voorzien van een RMA nummer.
 4. Copaco is gerechtigd de kosten van opsporen van gebreken die ingevolge deze bepalingen niet door garantie gedekt worden, aan Wederpartij in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor bij Copaco gebruikelijke tarieven, te vermeerderen met de eventuele kosten van retourzending en (her-)verpakking. Dit geldt ook, indien geen gebreken worden geconstateerd of indien Wederpartij ervoor kiest om – na een opgave van de reparatiekosten – de reparatie niet te laten uitvoeren. De garantie op reparaties bedraagt 30 dagen.
 5. Copaco zal altijd de keuze hebben tussen reparatie van het door Wederpartij aangeboden goed/product danwel vergoeding van (maximaal) het factuurbedrag (exclusief BTW) van Copaco aan Wederpartij. Wederpartij is nimmer gerechtigd additionele kosten te claimen, waaronder doch niet uitsluitend, winstmarge, handlingkosten etcetera.

Artikel 8: Betalingen

 1. De betaling door Wederpartij van de door Copaco te leveren goederen, producten en diensten dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder het recht van Wederpartij op aftrek van korting en/of schuldvergelijking, welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Copaco is toegestaan. Copaco is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Wederpartij te vervreemden c.q. te verpanden.
 2. Betaling van de door Copaco toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten en/of goederen/producten, dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder het recht van Wederpartij op aftrek van korting en/of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Copaco is toegelaten.
 3. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag van een van de posten, als door Wederpartij faillissement of surseance van betaling is of door haar zelf wordt aangevraagd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of – voor zover een rechtspersoon zijnde – wordt ontbonden.
 4. Indien het volgens factuur door Wederpartij aan Copaco verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor geldende termijn is voldaan, is Wederpartij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is aan Copaco vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1½% per (gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag, zulks tot aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan Copaco verder toekomende rechten.
 5. Wanneer Copaco genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, komen de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het invorderingsbedrag exclusief BTW, met een minimum van € 150,00 exclusief BTW, alsmede de volledige kosten, waaronder de proceskosten en de kosten van juridische bijstand, voor rekening van Wederpartij. Een en ander onverminderd het recht van Copaco op nakoming of ontbinding, beiden al dan niet met schadevergoeding.
 6. Iedere betaling van Wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem aan Copaco verschuldigde rente alsmede van de door Copaco gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.
 7. Copaco zal de overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen en al haar verplichtingen van aan haar gelieerde dochter- of zustervennootschappen volledig kunnen opschorten en/of verrekenen met vorderingen van Wederpartij of aan deze gelieerde dochter- of zustervennootschappen – ook als deze vorderingen aan een derde zijn overgedragen – indien:
  1. Wederpartij enig op hem rustende verplichting jegens Copaco niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
  2. Wederpartij dan wel een daaraan gelieerde dochter- of zustervennootschappen in staat van faillissement verklaard wordt, een verzoek daartoe is ingediend, of in surseance van betaling verkeert;
  3. Wederpartij krachtens rechtelijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of gedetineerd is geraakt;
  4. Wederpartij is ontbonden of tegen Wederpartij een vordering tot ontbinding is ingesteld dan wel indien door Wederpartij een ontbindingsbesluit is genomen dan wel indien Wederpartij geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
  5. Wederpartij overgaat tot staking van de onderneming of daartoe is overgegaan dan wel tot overdracht van zijn bedrijf en Wederpartij nog niet aan zijn verplichtingen jegens Copaco heeft voldaan. Dit recht heeft Copaco door enkel het plaatsvinden van één der bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn.

Artikel 9: Reclame

 1. Eventuele reclames, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of goederen/producten als op factuurbedragen, dienen binnen 7 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk en aangetekend bij Copaco te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Melding van schades en/of manco’s dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Copaco plaats te vinden, alsmede dient een aantekening te worden geplaatst op de pakbon c.q. op de POD van de vervoerder. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan bovengestelde, zullen deze niet in behandeling worden genomen door Copaco en wordt Wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Een reclame geeft Wederpartij niet het recht om voldoening van enige van zijn andere (betalings-) verplichtingen jegens Copaco op te schorten.
 2. Copaco is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen wanneer Wederpartij op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan al zijn alsdan jegens Copaco bestaande opeisbare verplichtingen, uit welke verbintenis tussen hem en Copaco dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.

Artikel 10: Uitvoering werkzaamheden

 1. De werktijden van Copaco’s personeel zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij Wederpartij geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 8.30 en 17.30 uur, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen niet meegerekend. Op vrijdag eindigt de werkdag om 17.00 uur.
 2. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar, en werktijd waarop, de werkzaamheden verricht worden, steeds door Copaco bepaald.
 3. Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in lid 2 genoemde plaats steeds door Wederpartij worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door Copaco wordt bepaald.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven Copaco’s eigendom tot aan alle verplichtingen uit alle transacties met Wederpartij door laatstgenoemde volledig is voldaan. Voordat de betaling is ontvangen door Copaco is Wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen, met uitzondering van die in het kader van een normale bedrijfsuitoefening.
 2. Totdat de volledige betaling aan Copaco heeft plaatsgevonden is Wederpartij verplicht de goederen tegen alle mogelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is Wederpartij verplicht op eerste verzoek van Copaco ten behoeve van haar alle aanspraken van Wederpartij op diens verzekeraars hieruit voortvloeiend aan Copaco te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.
 3. Wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan Copaco ter beschikking te stellen en verleent reeds nu hierbij machtiging aan de door Copaco aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. Copaco blijft eigenaar/rechthebbende van alle door haar geleverde industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Copaco ter beschikking gestelde materialen – en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken – en programmatuur, indien en voor zover daarop geen industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten.
 2. Indien op de door Copaco ter beschikking gestelde goederen/producten – en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken – en programmatuur, industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, dan worden deze geleverd op basis van de licentie en garantie van de licentiegever. Wederpartij dient te voldoen aan de eisen, die de licentiegever heeft gesteld aan het gebruik.
 3. Wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden.

Artikel 13: Annulering

 1. Hoewel Copaco een verzoek van Wederpartij om in te stemmen met annulering steeds welwillend zal overwegen, is Copaco op geen enkele wijze verplicht tot instemming met een dergelijk verzoek. Alleen schriftelijke verzoeken tot annulering worden door Copaco in behandeling genomen. Indien Copaco reeds zaken heeft ingekocht of heeft gereserveerd ter nakoming van de betreffende overeenkomst zal Copaco niet akkoord gaan met annulering.
 2. In elk geval dat Copaco instemt met annulering dient Wederpartij naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering minimaal 10% van de overeengekomen totale contractssom – voor zoveel van toepassing vermeerderd met de verschuldigde bedragen op grond van lid 3 – aan Copaco te betalen.
 3. Geleverde en geaccepteerde goederen worden, met uitzondering van de in artikelen 7 en 9 bedoelde (reclame, garantie), door Copaco niet teruggenomen, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zal Copaco gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname, alsmede is alsdan lid 2 van toepassing.

Artikel 14: Medewerking Wederpartij

 1. Wederpartij zal Copaco steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke Copaco nuttig of noodzakelijk acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
 2. Wederpartij is verantwoordelijk voor de eigen productkeuze en de geschiktheid van het product voor de doeleinden, die hij ermee voor ogen heeft.
 3. Indien is overeengekomen dat Wederpartij aan Copaco apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties welke Copaco aan Wederpartij ter kennis zal brengen.
 4. Wederpartij draagt er zorg voor dat de ruimte waar Copaco haar werkzaamheden ten behoeve van Wederpartij dient te verrichten, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de geleverde zaken waarop garantieverplichtingen betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Copaco redelijkerwijs te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen, en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
 5. Alle door Copaco te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig en/of ondeugdelijk nakomen door Wederpartij van de in dit artikel genoemde verplichtingen, komen voor rekening van Wederpartij.
 6. Copaco mag het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan haar een nieuw adres van Wederpartij is medegedeeld, en door Copaco is bevestigd. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van Wederpartij.

Artikel 15: Wijzigingen

 1. Hoewel Copaco een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zal overwegen, is Copaco tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een wijziging dient door Wederpartij schriftelijk aan Copaco verzocht te worden, en is slechts bindend indien en voor zover die wijziging schriftelijk door Copaco is aanvaard.
 2. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot extra leveringen door Copaco, zullen die door Copaco steeds volgens de dan geldende tarieven aan Wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 16: Duur overeenkomsten

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een transactie, die tussen partijen voortdurende verbintenissen in het leven roept, voor onbepaalde tijd. Opzegging kan alleen geschieden door schriftelijke mededeling en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, niet eerder ingaand dan op de dag na datum van ontvangst van die mededeling.

Artikel 17: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Wederpartij niet meer van Copaco gevergd kan worden. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertraging bij of wanprestatie door de toeleveranciers van Copaco, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van ondergeschikten van Copaco of door haar ingeschakelde derden, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in het bedrijf van Copaco, geheel of gedeeltelijk staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en/of gereedschappen of andere storingen in het bedrijf van Copaco of in het bedrijf van haar toeleveranciers.Dit geldt in ieder geval indien Copaco het goed/product, dat zij aan Wederpartij heeft verkocht, op haar beurt niet in kan kopen bij haar verkoper als gevolg van van haar wil onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheden.
 2. In geval van overmacht als bedoeld in het vorige lid – ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien – waardoor Copaco tijdelijk gedurende maximaal 1 maand niet in staat is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, te harer keuze, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat zij deswege gehouden is enige schade aan Wederpartij te vergoeden. Wederpartij is niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, c.q. de aan Copaco verleende opdracht in te trekken.

Artikel 18: Levering

 1. Eventueel noodzakelijke werkzaamheden zijn steeds voor rekening van Wederpartij en worden berekend in overeenstemming met de dan geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. De termijnen van nakoming, waaronder levertermijnen, worden door Copaco slechts bij benadering opgegeven, en gelden derhalve niet als fatale termijnen. Van verzuim van Copaco als gevolg van termijnoverschrijding kan slechts sprake zijn nadat Copaco rechtsgeldig in gebreke is gesteld en dus alsnog aan haar een redelijke termijn is gesteld om na te komen. Verzuim wegens overschrijding van een leveringstermijn door Copaco kan voor Wederpartij nimmer leiden tot een recht op schadevergoeding.
 3. Het tijdvak binnen, c.q. het tijdstip waarop Copaco de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan optreedt, zodat vertraging wordt veroorzaakt in de (op)levering, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering, dienovereenkomstig verschoven, zulks onverminderd het bepaalde in voorgaande artikel voor het geval dat Copaco door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet na kan komen.
 4. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, is Copaco gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen, totdat Wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft bevestigd en aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering jegens Copaco heeft voldaan.
 5. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering door Copaco steeds op basis van Delivered Duty Paid, (DDP op grond van Incoterms 2010), waaronder niet is begrepen het lossen van de goederen van enig vervoermiddel. Indien Copaco van oordeel is, dat de verpakking van een door Copaco (bijvoorbeeld ter reparatie) ontvangen goed niet deugdelijk is, is zij gerechtigd op kosten van Wederpartij het goed van nieuwe deugdelijke verpakking te voorzien. Copaco is slechts gehouden een verzekering af te sluiten indien en voor zover Copaco zich daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden.
 6. Indien op schriftelijk verzoek van Wederpartij levering wordt overeengekomen door overdracht van de goederen aan een door Wederpartij aangewezen Derde Partij (dropshipment) vindt levering plaats door terhandstelling aan die Derde Partij. De handtekening voor ontvangst van de genoemde Derde Partij geldt tussen Copaco en Wederpartij als bewijs daarvan.

Artikel 19: Risico

 1. Gezien de DDP-levering (zie artikel 18 lid 5) reizen de goederen voor rekening en risico van Copaco. Als tijdstip van levering wordt dan aangemerkt het tijdstip waarop Copaco de goederen, geladen, aan Wederpartij ter beschikking stelt, waardoor alle risico’s van verlies of schade aan de goederen overgaan op Wederpartij.
 2. Leveringscondities worden uitgelegd in overeenstemming met de laatst gepubliceerde “Incoterms”, voor zover zij niet afwijken van hetgeen uit deze voorwaarden en/of uit tussen partijen schriftelijk vastgelegde afspraken voortvloeit.
 3. Molestrisico komt steeds ten laste van Wederpartij.
 4. Nimmer kan Wederpartij meer rechten aan deze bepaling ontlenen, dan wanneer hij zelf een verzekeringsovereenkomst zou hebben afgesloten.

Artikel 20: Toepasselijk recht

 1. Op alle door Copaco gedane aanbiedingen, alle met Copaco gesloten overeenkomsten en andere met Copaco aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met Wederpartijen gevestigd in het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.
 2. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de statutaire plaats van de vestiging van Copaco zal gelden.

Artikel 21: Overig

De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

Artikel 22: Geschillen

Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de statutaire plaats van de vestiging van Copaco, thans zijnde Eindhoven, onverminderd het recht van Copaco om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven (nr 17048595)

Algemene inkoopvoorwaarden Copaco


Download Printversie

Art. 1 Algemeen

1.1
Definities:

 • Copaco: Gebruiker van deze voorwaarden en lid van de Copacogroep waaronder onder meer vallen:
  In deze algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder Copaco de vennootschappen:

   1. Copaco N.V., statutair gevestigd te Eindhoven
    (KvK nummer 17063651)
   2. Copaco DC B.V., statutair gevestigd te Eindhoven
    (KvK nummer 17084914)
   3. Copaco Nederland B.V., statutair gevestigd te Eindhoven
    (KvK nummer 17048595)
   4. Copaco International B.V., statutair gevestigd te Eindhoven
    (KvK nummer 17152732)
   5. Copaco Financial Services B.V., statutair gevestigd te Eindhoven
    (KvK nummer 17114469)
   6. Revah IT B.V., statutair gevestigd te Eindhoven
    (KvK nummer 17161233)

en andere aan Copaco gelieerde vennootschappen en/of vennootschappen die deze voorwaarden op hun inkooptransacties van toepassing hebben verklaard.

 • Leverancier: (contractuele) wederpartij van Copaco.
 • Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze inkoopvoorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing kunnen zijn.

1.2
Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvraag en opdracht van Copaco tot levering van goederen en/of diensten, en vervolgens op iedere overeenkomst tussen Leverancier en Copaco, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
1.3
Copaco wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Leverancier van de hand, indien deze hiernaar zou verwijzen.

Art. 2 Orders en orderacceptatie


2.1
Een opdracht tot levering van goederen en/of diensten komt alleen tot stand nadat Leverancier een schriftelijke inkoopopdracht van Copaco heeft ontvangen, voorzien van een inkoopreferentienummer.
2.2
Leverancier is gehouden de inkoopopdracht onverwijld schriftelijk te bevestigen, met vermelding van prijs en levertijd. Copaco is gerechtigd een door haar verstrekte inkoopopdracht kosteloos te herroepen, indien de opdracht niet binnen 8 dagen is bevestigd.
2.3
Indien Leverancier zonder bevestiging tot levering overgaat en Copaco alsdan de nakoming aanvaardt, geldt uitsluitend de opdracht zoals door Copaco is verstrekt, met inbegrip van deze inkoopvoorwaarden.

Art. 3 Leveringstermijnen en condities


3.1
Leverancier is gehouden de in de inkoopopdracht aangegeven leveringstermijn(en) na te komen en anderszins te voldoen aan de condities zoals vermeld in de inkoopopdracht. Aangegeven leveringstermijnen zijn fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.2
Indien de leveringstermijn niet kan worden nagekomen heeft Copaco, naast het recht op ontbinding, het recht om voor elke dag na het verstrijken van de leveringstermijn(en) 1% van de omzetwaarde met een minimum van € 250,- in te houden op de factuur.
3.3
Leveringen zullen plaatsvinden op de dag en plaats zoals vermeld in de inkoopopdracht. Indien (gedeeltelijke) levering eerder plaatsvindt, zulks uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van Copaco, zal betaling niettemin geschieden volgens de oorspronkelijke vervaldatum.
3.4
Zodra Leverancier voorziet of kan voorzien dat zij de verplichtingen uit de inkoopopdracht niet zal kunnen nakomen dient zij Copaco zowel mondeling als schriftelijk onverwijld te informeren onder opgave van redenen.

Art. 4 Kwaliteit en Garantie


4.1
Leverancier staat ervoor in dat de geleverde goederen en/of diensten geheel voldoen aan de door Copaco geformuleerde eisen, nieuw zijn (voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen), en op het tijdstip van nakoming voldoen aan alle relevante wettelijke eisen en overheidsvoorschriften.
4.2
Voor zover er in de inkoopopdracht geen specifieke eisen zijn gesteld dient Leverancier die kwaliteit goederen te leveren die voor het doel van Copaco geschikt zijn, voor zover dit doel aan Leverancier (redelijkerwijs) bekend is.
4.3
Iedere verandering in specificaties en/of samenstelling behoeft steeds voorafgaande goedkeuring door Copaco.
4.4
Wanneer de inkoopopdracht (mede) behelst installaties, reparaties of andere werkzaamheden door Leverancier, zullen deze worden uitgevoerd met voldoende gekwalificeerd personeel en materialen. Leverancier garandeert dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform het beoogde eindresultaat en binnen het tijdsbestek zoals vermeld in de inkoopopdracht.
4.5
Leverancier zal op de goederen een garantietermijn van tenminste 1 jaar van kracht doen zijn, onverlet langere garantievoorwaarden van fabrikanten. Na verstrijken van deze termijn blijven de rechten welke Copaco aan de wet en inkoopopdracht kan ontlenen onverminderd van kracht. De overeengekomen garantie zal in ieder geval inhouden dat een door Copaco binnen de garantietermijn schriftelijk bij Leverancier aangemeld probleem zo spoedig mogelijk wordt verholpen, voor rekening van Leverancier met inbegrip van bijkomende kosten.

Art. 5 Betaling


5.1
Facturering vindt plaats aan het door Copaco opgegeven factuuradres, onder vermelding van het inkoopreferentienummer van Copaco, tegelijk met of onverwijld na levering van de goederen en/of diensten, en voorzien van volledige specificaties. Incomplete of incorrecte facturen worden door Copaco niet in behandeling genomen en retour Leverancier gezonden.
5.2
Prijzen zoals overeengekomen tussen Leverancier en Copaco zijn vast en kunnen tussentijds niet worden verhoogd. Indien voor of op de dag van levering prijzen worden verlaagd zullen de meest gunstige condities gelden, onverlet het recht van Copaco op prijsprotectie- of andere prijsbeschermingsregelingen.
5.3
Betaling vindt plaats conform de op de inkoopopdracht aangegeven betalingsconditie, onder aftrek van eventuele kredietbeperking, mits Copaco voor vervaldatum niet op goede gronden bezwaar heeft aangetekend tegen de ontvangen goederen en/of geleverde diensten. Mocht de betalingsconditie niet zijn vermeld dan geldt een termijn van 30 dagen na levering of binnen 8 dagen minus 2% betalingskorting, zulks ter keuze van Copaco. Betaling van de koopsom door Copaco houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in.
5.4
Copaco heeft het recht betalingen te verrekenen met openstaande vorderingen op Leverancier, of andere ondernemingen behorende bij de groep of organisatie van Leverancier.

Art. 6 Eigendom en Risico


6.1
De eigendom van en het risico voor de te leveren goederen gaan over op het moment van levering, zodra de goederen op de overeengekomen plaats door Copaco, of een hiertoe gemachtigde derde, in ontvangst zijn genomen. Leverancier is verplicht de goederen tot de levering tegen alle risico’s en voor zijn rekening te verzekeren.
6.2
In geval van afkeuring van de goederen tijdens of na levering worden de eigendom en risico geacht bij Leverancier te zijn gebleven en is derhalve nimmer op Copaco overgegaan. Goederen kunnen alsdan voor rekening en risico van Leverancier worden geretourneerd. Het risico van diefstal of beschadiging berust tot het moment van teruggave, geheel bij Leverancier.
6.3
Alle goederen welke Copaco aan Leverancier ter beschikking stelt zulks ter uitvoering van de inkoopopdracht blijven eigendom van Copaco en worden Leverancier in bruikleen verstrekt. Leverancier zal deze goederen, voor zover niet reeds is geschiedt, kenmerken en deze op eerste verzoek van Copaco retourneren. Onder goederen wordt mede verstaan: tekeningen, materialen, hardware, software, gegevensbestanden, configuratie en computermodellen.
6.4
Indien Leverancier bekend wordt met een gebrek aan de geleverde goederen (inclusief de verpakkingen), dan dient hij Copaco onmiddellijk daarover te informeren, onder vermelding van het soort gebrek, de betreffende goederen en andere informatie die voor het gebrek en de gevolgen daarvan, van belang kan zijn.

Art. 7 Aansprakelijkheid


7.1
Leverancier is aansprakelijk jegens Copaco voor alle schade welke het gevolg is van enige tekortkoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de inkoopopdracht, hieronder mede begrepen schade veroorzaakt door gebreken in de geleverde goederen en/of diensten of schade welke ontstaat door inbreuk op rechten van derden.
7.2
Leverancier staat ervoor in dat het gebruik door Copaco, wederverkoop inbegrepen, van door Leverancier geleverde goederen geen inbreuk zal maken op enig intellectueel eigendomsrecht of overig recht van derden. Voor zover op de geleverde goederen enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van derden berust draagt Leverancier zorg dat Copaco het gebruiksrecht verkrijgt, zonder extra kosten.
7.3
Leverancier vrijwaart Copaco tegen aanspraken of vergoedingen van derden die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op (intellectuele eigendoms-) rechten en vergoedt alle schade die het gevolg is van enige inbreuk.

Art. 8 Installaties


8.1
Indien in de inkoopopdracht (mede) sprake is van installaties, reparaties, configureren of andere werkzaamheden door Leverancier geschieden deze onder zijn verantwoordelijkheid en risico, of deze activiteiten nu door Leverancier worden uitgevoerd of een door Leverancier aangetrokken derde.
8.2
Leverancier zal alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om zorg te dragen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de specificaties en toepasselijke regelingen en is aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan personen en zaken (software inbegrepen) veroorzaakt door werkzaamheden van Leverancier.
8.3
Meerwerk wordt nooit geaccepteerd. In geval van meerwerk, dient Leverancier vooraf contact op te nemen met Copaco en wordt indien het meerwerk akkoord is, een nieuwe inkoopopdracht -en een nieuw nummer- verstrekt.
Zonder een aanvullende inkoopopdracht kunnen wij geen prijsverhoging accepteren.
Minderwerk zal direct worden verrekend door Leverancier.
8.4
Leverancier is gehouden op zijn kosten een passende verzekering te sluiten ter dekking van eventuele schade zoals vermeld in artikel 7.

Art. 9 Geheimhouding en non Sollicitatiebeding


9.1
Alle gegevens en informatie welke door Copaco is verstrekt aan Leverancier, zowel mondeling als schriftelijk is en blijft eigendom van Copaco en zal door Leverancier uitsluitend worden benut ter uitvoering van de inkoopopdracht. Op eerste verzoek van Copaco zal Leverancier deze gegevens en eventueel gemaakt kopieën retourneren.
9.2
Leverancier zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en verplicht de door hem ingeschakelde derden schriftelijk tot eenzelfde geheimhouding, of doet derden een door Copaco opgestelde geheimhoudingsverklaring tekenen.
9.3
Het is Leverancier verboden om gedurende de looptijd van de inkoopopdracht of (raam)overeenkomst en 6 maanden hierna, werknemers of andere arbeidskrachten van Copaco te benaderen om op enigerlei wijze voor Leverancier of een daaraan gelieerde onderneming werkzaam te doen zijn, al of niet tegen betaling, direct of indirect, anders dan met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Copaco N.V.
9.4
Bij overtreding van dit artikel is Leverancier schadeplichtig en is gehouden de hierdoor bij Copaco ontstane schade te vergoeden, met een minimum van € 25.000,- per overtreding, waarbij voor lid 3 geldt dat Copaco in plaats van genoemd bedrag aanspraak kan maken op een bedrag zijnde het hoogste uurtarief gehanteerd door Copaco, vermenigvuldigd met het getal 1040 (zijnde 26 weken van 40 uur per week).
9.5
Verder is het Leverancier niet toegestaan werknemers van Copaco relatiegeschenken, geld of incentives met meer dan symbolische waarde te verstrekken, tenzij hiervoor door Copaco N.V. vooraf schriftelijk toestemming is verleend.

Art. 10 Beëindiging


10.1
Het niet nakomen door Leverancier van levertijden, aantal te leveren producten, het niet voldoen aan garantieverplichtingen of anderszins niet voldoen aan de bepalingen van de inkoopopdracht en hierbij behorende specificaties geeft Copaco het recht (naar keuze van Copaco):
a) Leverancier alsnog een redelijke periode te stellen voor nakoming,
b) de inkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat eerst nog een nadere ingebrekestelling vereist is,
c) (indien de geleverde goederen niet voldoen aan de kwaliteitseisen welke door Copaco zijn gesteld) de geleverde goederen te retourneren op kosten van Leverancier.
10.2
Indien Leverancier in staat van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, stillegging of overname geraakt, of een hiermee vergelijkbare toestand heeft Copaco het recht:
a) de inkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist,
b) alle betalingsverplichtingen op te schorten totdat Leverancier aan alle verplichtingen heeft voldaan,
c) de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te dragen aan een derde, waarbij extra kosten geheel voor rekening komen van Leverancier.
10.3
Ontbinding ingevolge dit artikel kan nimmer leiden tot een recht op schadevergoeding van Leverancier onverminderd alle rechten van schadevergoeding van Copaco op Leverancier.

Art. 11 Rechtskeuze


11.1
Op de inkoopopdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2
Alle geschillen (hieronder begrepen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van de inkoopopdracht of daarmee verband houdende overeenkomsten mochten ontstaan tussen partijen, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in de Rechtbank Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders voorschrijft.
11.3
Het in lid 1 en 2 gestelde is ook van toepassing indien de wederpartij in het buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen tenzij de wet of een verdragsbepaling dwingend rechtelijk anders voorschrijft.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. januari 2015

Overeenkomst inzake elektronische handel


1. Toegang

1.1 Copaco verleent aan Wederverkoper of een door Wederverkoper aan te wijzen derde toegang tot haar “Besloten Systeem”, zijnde het besloten gedeelte van haar Internetsite en/of een gedeelte van haar ERP systeem, door het verstrekken van unieke identificatiecodes waaronder organisatie-identificatiecodes en/of inlognamen en wachtwoorden.

1.2 Op het Besloten Systeem kunnen tussen partijen overeenkomsten worden gesloten, onder meer overeenkomsten, waarbij aan Wederverkoper producten, diensten en licenties worden verkocht en waar tevens informatie wordt verschaft met betrekking tot deze producten, diensten en licenties.

1.3 Voor het beheer van de toegangsrechten tot het Besloten Systeem zal door Wederverkoper één persoon worden aangewezen als Beheerder*. Copaco kent de Beheerder de rechten toe tot het aanmaken van gebruikers en tot het aan deze gebruikers toekennen of ontnemen van gebruiksrechten, zoals onder meer toegang tot informatie of het sluiten van overeenkomsten, inclusief dropshipmentrechten.

1.4 De kosten, die Wederverkoper maakt voor het realiseren en in stand houden van de toegang tot het Besloten Systeem, alsmede de kosten van telecommunicatie, zijn voor rekening van Wederverkoper.

2. Bewijs en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst op het Besloten Systeem komt tot stand na schriftelijke bevestiging van een bestelling op het Besloten Systeem van Copaco aan Wederverkoper.

2.2 De schriftelijke bevestiging kan ook bestaan uit een elektronisch bericht, in welk geval een bewijs van verzending van dit bericht aan Wederverkoper tevens geldt als bewijs van een door Wederverkoper ontvangen verklaring. In dat geval wordt het eventueel niet of niet tijdig bereiken van de bevestiging geacht het gevolg te zijn van eigen handeling van Wederverkoper, van de handeling van personen voor wie Wederverkoper aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die Wederverkoper betreffen en rechtvaardigen dat Wederverkoper het nadeel draagt.

2.3 Voor zover het toepasselijke nationale recht dit toestaat, komen partijen hierbij overeen dat in het geval van een geschil de elektronische registratie van het verzonden of ontvangen bericht of de reproductie van deze registratie in rechte bewijs vormt voor de daarin vervatte feiten, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

2.4 Wederverkoper erkent dat elke aankooporder, geplaatst via het Besloten Systeem, waarbij een door Copaco verstrekte Identificatiecode wordt gebruikt of vermeld, een geldige en bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.

2.5 Partijen doen uitdrukkelijk afstand van elk recht de geldigheid van een op elektronische wijze tot stand gekomen overeenkomst aan te vechten louter op grond van het feit, dat de overeenkomst op elektronische wijze tot stand is gekomen.

2.6 Wederverkoper is te allen tijde verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de door Copaco verstrekte identificatiecodes en de aan de gebruikers toegekende of ontnomen gebruiksrechten. Wederverkoper is gehouden tot nakoming van alle overeenkomsten, die op de in lid 1 omschreven wijze tot stand zijn gekomen. Wederverkoper kan aan Copaco schriftelijk verzoeken – middels een door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van Wederverkoper aan Copaco gericht ondertekend schrijven – om het beheer van de toegangsrechten aan de Beheerder te ontnemen en Copaco zal zich dan inspannen om zo spoedig mogelijk aan dat verzoek te voldoen, maar daarmee wijzigt de hierboven omschreven verantwoordelijkheid van Wederverkoper en haar gehoudenheid tot nakoming van overeenkomsten niet.

2.7 Wederverkoper is verplicht zorg te dragen voor een correcte aanlevering van haar relevante gegevens, waaronder adres- en e-mailgegevens en Copaco steeds direct op de hoogte te stellen van wijzigingen.

2.8 Copaco is te allen tijde gerechtigd om een opdracht niet uit te voeren indien zwaarwegende redenen, waaronder ondermeer begrepen onvoldoende kredietlimiet, onjuiste of onvolledige informatie, verminking, vertraging, afdwaling, alsmede onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending van een opdracht.

3. Duur en beëindiging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar kan door beide partijen, op ieder moment, worden opgezegd. Opzegging door Wederverkoper dient schriftelijk plaats te vinden middels een door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van Wederverkoper aan Copaco gericht ondertekend schrijven. Copaco heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen en de toegang tot het Besloten Systeem te weigeren met onmiddellijke ingang, dit zonder opgaaf van redenen vooraf. Copaco is niet gehouden tot terugbetaling en/of creditering van de door Wederverkoper op het moment van ontvangst van de opzegging reeds betaalde of verschuldigde bedragen. De opzegging van deze overeenkomst heeft geen gevolgen voor de tussen partijen tot aan het moment van opzegging reeds op basis van deze overeenkomst gesloten nadere overeenkomsten.

4. Merken en elektronische content

4.1 De merken en data (bijvoorbeeld van content providers) die gebruikt en/of getoond wordt op het Besloten Systeem van Copaco mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de (intellectuele) eigenaar of beheerder van die merken en/of data, op geen enkele wijze worden gebruikt door Wederverkoper.

4.2 De eventueel aan Wederverkoper beschikbaar gestelde data zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door Wederverkoper, en mag derhalve niet zonder schriftelijke toestemming van Copaco aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook.

5. Vertrouwelijk en elektronische content

5.1 Wederverkoper verbindt zich om zowel tijdens de duur van deze overeenkomst als na afloop, vernietiging of ontbinding daarvan, op generlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm en in welker voege ook, enige mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheden, de onderneming(en) van Copaco of het samenwerkingsverband van partijen betreffende of daarmede verband houdende zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Copaco. Partijen verklaren zich te allen tijde ook indien en voorzover deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk zal worden ontbonden of vernietigd gebonden aan de inhoud van deze bepaling.

6. Privacy verklaring

6.1 Wederverkoper stemt er mee in dat Copaco gegevens verzamelt die gebruikers van het Besloten Systeem kunnen identificeren. Copaco verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via het Besloten Systeem tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken.

6.2 Copaco verklaart de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens te erkennen en te respecteren en deze, zonder toestemming van Wederverkoper, niet te delen met andere bedrijven.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De informatie op het Besloten Systeem is te allen tijde onder voorbehoud. Hieraan kunnen door Wederverkoper geen rechten worden ontleend. Wederverkoper is volledig verantwoordelijk voor alle handelingen en acties die op grond van deze informatie worden ondernomen.

7.2 Copaco is niet aansprakelijk voor de directe en/of indirecte gevolgen of schade welke voortkomen uit het niet door Wederverkoper kunnen raadplegen van informatie of dan wel het niet kunnen gebruiken van de mogelijkheden tot het plaatsen van bestellingen via het Besloten Systeem.

7.3 Bepaalde verwijzingen op het Besloten Systeem voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Copaco geen controle heeft. Copaco draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, de verzameling van persoonlijke gegevens of enig ander aspect van de informatie op die websites.

8. Algemene voorwaarden

8.1 Op deze overeenkomst, alsmede op de overeenkomsten, die op de in deze overeenkomst geregelde wijze tot stand zijn gekomen, zijn de algemene voorwaarden van Copaco van toepassing, welke gedeponeerd zijn bij de Koophandel te Eindhoven onder nummer 17048595, voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. Wederverkoper verklaart kennis te hebben genomen c.q. een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan in te stemmen.

9. Toepasselijk recht

9.1 Alle geschillen uit deze overeenkomst voortkomend of daarmede verband houdend, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Copaco, thans zijnde Eindhoven, onverminderd het recht van Copaco om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

9.2 Alle uit deze overeenkomst tussen partijen voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

Agreement on electronic trading


1. Access

1.1 Copaco grants the Reseller or a third party to be appointed by the Reseller access to its “Closed System”, namely the closed part of its Internet site and/or part of its ERP system, by providing unique identification codes including organisation identification codes and/or login names and passwords.

1.2 Agreements may be made between the parties on the Closed System, including agreements under which products, services and licences are sold to the Reseller and wherein information is provided concerning these products, services and licences.

1.3 The Reseller will appoint one person as Manager* to manage access rights to the Closed System. Copaco grants the Manager the right to admit users and to grant or withdraw user rights to or from such users, such as inter alia access to information or the conclusion of agreements, including drop shipment rights.

1.4 The cost of implementing and maintaining access to the Closed System and telecommunication charges will be borne by the Reseller.

2. Proof and creation of agreements

2.1 An agreement on the Closed System is created following written confirmation of the order on the Copaco Closed System to the Reseller.

2.2 Written confirmation may also comprise an electronic report, in which case evidence of despatch of this report to the Reseller will also be regarded as evidence of a declaration received by the Reseller. In that case, possible failure of such confirmation to arrive or do so in time will be regarded as the consequence of the Reseller’s own actions, of actions by persons for whom the Reseller is responsible or of other circumstances affecting the Reseller and justifying the Reseller’s bearing the consequences.

2.3 Insofar as applicable national law so permits, the parties hereby agree that in the event of a dispute, the electronic recording of a report despatched or received or the reproduction of such a recording will form legal proof of the facts contained therein unless proved to the contrary.

2.4 The Reseller recognises that each purchase order placed on the Closed System for which an Identification Code provided by Copaco is used or mentioned is a valid, binding purchase order and is the equivalent of a signed purchaser order, excluding any doubt.

2.5 The parties expressly waive any right to challenge the validity of an order created by electronic means purely by virtue of the fact that the agreement was made electronically.

2.6 The Reseller is responsible at all times for the proper use of the identification codes provided by Copaco and the user rights assigned to or withdrawn from the users. The Reseller undertakes to discharge all agreements made in the way described in paragraph 1. The Reseller may ask Copaco in writing – by means of a letter sent to Copaco signed by a person entitled to represent the Reseller – to remove the management of access rights from the Manager and Copaco will then make every effort to meet this request as rapidly as possible, but this will not change the Reseller’s responsibilities as described above or its liability to comply with agreements.

2.7 The Reseller undertakes to ensure correct supply of data submitted to it, including address and e-mail data, and to keep Copaco advised of changes at all times.

2.8 Copaco is entitled not to execute an order at any time should compelling reasons [so prevent], including inter alia insufficient credit limit, incorrect or incomplete information, garbling, delay, misrouting, and unauthorised examination, alteration and/or despatch of an order.

3. Duration and termination

3.1 The agreement is made for an indeterminate period but either party may cancel it at any time. It can be cancelled in writing by the Reseller by means of a letter sent to Copaco signed by a person entitled to represent the Reseller. Copaco is entitled to terminate the agreement and to refuse access to the Closed System with immediate effect, without stating its reasons in advance. Copaco is not required to repay and/or credit sums already paid or due at the time cancellation is received. Cancellation of this agreement will not affect any further agreements already concluded between the parties on the basis of this agreement up to cancellation date.

4. Trademarks and electronic content

4.1 The trademarks and data (e.g. of content providers) used and/or displayed on the Copaco Closed System may in no way whatever be used by the Reseller without the prior consent in writing of the intellectual or other owner or keeper of the trademarks and/or data.

4.2 Any data provided to the Reseller is intended exclusively for own use by the Reseller and may therefore be divulged to third parties or publicised in any form whatever only with Copaco’s prior consent in writing.

5. Confidential and electronic content

5.1 The Reseller undertakes both during the currency of this agreement and following its expiry, avoidance or dissolution to make any communication directly or indirectly to third parties in any form and to any extent whatever of or concerning any features, Copaco company/companies or the cooperative arrangements between the parties or connected therewith only with Copaco’s prior consent in writing. The parties declare that they will be bound by the contents of this provision at all times, even if and insofar as this agreement is wholly or partly dissolved or avoided.

6. Privacy declaration

6.1 The Reseller agrees to Copaco collecting data that may identify users of the Closed System. Copaco declares these data will be used exclusively for the correct execution of agreements created through the Closed System, to improve services, and to understand and process personal requirements and requests.

6.2 Copaco declares that it recognises and will respect responsibility for the use of personal data and will not share them with other firms without the Reseller’s consent.

7. Liability

7.1 The information on the Closed System is reserved at all times. The Reseller may derive no rights from this. The Reseller is fully responsible for all transactions and other action undertaken on the basis of this information.

7.2 Copaco is not liable for the direct and/or indirect consequences or damage resulting from inability by the Reseller to consult information or to use opportunities to place orders on the Closed System.

7.3 Certain links on the Closed System lead to sources of information kept by third parties and over which Copaco has no control. Copaco therefore accepts no liability for accuracy, for the collection of personal data or for any other aspect of the information on such websites.

8. General conditions

8.1 Copaco’s general conditions apply to this agreement and to the agreements concluded in the way governed by this agreement, as deposited with the Chamber of Commerce at Eindhoven as number 17048595, unless indicated otherwise in writing. The Reseller declares it is familiar with and has received a copy of these general conditions and agrees to their contents.

9. Applicable law

9.1 All disputes arising from or connected with this agreement, including those regarded as such by one of the parties only, will be settled by the competent court at Copaco’s place of establishment, namely Eindhoven at present, irrespective of Copaco’s rights to opt for the court with statutory or contractual jurisdiction.

9.2 All legal relations between the parties resulting from this agreement will be exclusively governed by Dutch law, as applicable to the Kingdom in Europe.

Convention en matière de commerce électronique


1. Accès

1.1 Copaco accorde au Revendeur ou à un tiers désigné par le Revendeur l’accès à son ‘Système Fermé’, à savoir la partie fermée de son site Internet et/ou d’une partie de son système ERP, et ce par la communication de codes d’identification uniques, dont des codes d’identification de l’organisation et/ou des identifiants et mots de passe.

1.2 Dans le cadre du Système Fermé, des conventions peuvent être conclues entre les parties, et notamment des conventions par lesquelles des produits, services et licences sont vendus au Revendeur; tandis que des informations sont fournies en rapport avec ces produits, services et licences.

1.3 En matière de gestion des droits d’accès au Système Fermé, le Revendeur désigne un de ses collaborateurs comme Gestionnaire*. Copaco accorde au Gestionnaire le droit de créer des utilisateurs et d’accorder/retirer à ces utilisateurs les divers droits d’utilisation, tels que l’accès à l’information ou la conclusion de contrats, y compris les droits de dropshipment.

1.4 Les coûts et frais supportés par le Revendeur pour la mise en œuvre et la maintenance de son accès au Système Fermé, ainsi que les frais de télécommunications, sont supportés par le Revendeur.

2. Preuve et entrée en vigueur de la convention

2.1 Un contrat relatif au Système Fermé entre en vigueur après confirmation écrite d’une commande dans le Système Fermé de Copaco au Revendeur.

2.2 La confirmation écrite peut également se composer d’un message électronique, auquel cas une preuve de l’envoi de ce message au Revendeur fait également office d’attestation de la notification reçue par le Revendeur. Dans un tel cas, la non-réception ou la réception tardive de la confirmation par le Revendeur est censée être le résultat d’une intervention du Revendeur, d’interventions de personnes pour lesquelles le Revendeur est responsable, ou d’autres circonstances propres au Revendeur et qui justifient que le Revendeur en supporte le préjudice.

2.3 Pour autant que la législation nationale l’autorise, les parties conviennent que, en cas de litige, l’enregistrement électronique du message envoyé ou reçu ou la reproduction de cet enregistrement constitue une preuve valide des faits qu’il contient, sauf en cas de preuve du contraire.

2.4 Le Revendeur reconnaît que toute commande introduite dans le Système Fermé avec utilisation ou mention d’un code d’identification fourni par Copaco constitue une commande ferme et, pour prévenir le moindre doute, et l’équivalent d’une commande signée.

2.5 Les parties renoncent expressément à tout droit de contester la validité d’un contrat établi de manière électronique sur la simple base du fait que ledit contrat a été établi de manière électronique.

2.6 Le Revendeur est responsable en permanence du bon usage des codes d’identification qui lui ont été communiqués par Copaco, ainsi que des droits d’utilisation accordés/repris aux utilisateurs. Le Revendeur est tenu au respect de tous les contrats conclus selon les modalités définies à l’alinéa 1. Le Revendeur peut demander par écrit à Copaco – au moyen d’un courrier recommandé adressé à Copaco par un représentant légal du Revendeur – de retirer au Gestionnaire la gestion des droits d’accès. Dans un tel cas, Copaco s’efforcera de répondre à cette requête dans les meilleurs délais, sans toutefois que cette requête ne modifie en aucune manière la responsabilité du Revendeur décrite ci-avant, ainsi que son obligation de se conformer aux conventions.

2.7 Le Revendeur est tenu de veiller à la bonne communication et à l’exactitude de ses données, et notamment de son adresse postale et de son adresse e-mail, ainsi que d’informer Copaco sans délai du moindre changement dans ces données.

2.8 Copaco est habilité à ne pas exécuter une commande en cas de raison grave, telle que limite de crédit insuffisante, communication d’informations incomplètes ou incorrectes, transformation, retard, égarement, ou encore envoi, modification et/ou notification invalide d’une commande.

3. Durée et fin

3.1 La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être résiliée à tout moment par une des deux parties. La résiliation par le Revendeur doit se faire par envoi d’un courrier recommandé adressé à Copaco par un représentant légal du Revendeur. Copaco se réserve le droit de mettre fin à la convention et de refuser l’accès au Système Fermé avec effet immédiat, sans justification préalable. Copaco n’est pas tenu au remboursement ni à l’inscription au crédit des montants dus ou déjà payés par le Revendeur au moment de la réception de la résiliation. La résiliation de la présente Convention n’a aucun effet sur les éventuels autres contrats signés entre les parties sur la base de la présente Convention jusqu’à la date de la résiliation.

4. Marques et contenus électroniques

4.1 Les marques et données (telles que celles des fournisseurs de contenus) utilisées et/ou affichées sur le Système Fermé de Copaco ne peuvent être utilisées par le Revendeur, de quelque manière que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable du propriétaire (intellectuel) ou du gestionnaire de ces marques et/ou données.

4.2 Les données éventuellement mises à la disposition du Revendeur sont exclusivement destinées à son propre usage. Elles ne peuvent être mises à la disposition de tiers ni être publiées sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation écrite préalable de Copaco.

5. Contenus électroniques et confidentiels

5.1 Le Revendeur s’engage, tant pour la durée de la présente Convention qu’après sa résiliation, fin ou dissolution, à ne pas effectuer la moindre communication à des tiers, directement ou indirectement, sous quelque forme et en quelque qualité que ce soit, concernant une quelconque particularité, les entreprise(s) de Copaco ou la collaboration entre les parties, sans l’autorisation écrite préalable de Copaco. Les parties s’engagent à se conformer à la présente disposition en tout temps et circonstances, même après l’éventuelle résiliation ou dissolution totale ou partielle de la convention.

6. Confidentialité

6.1 Le Revendeur autorise Copaco à collecter des données permettant l’identification des utilisateurs du Système Fermé. Copaco déclare que ces données seront utilisées exclusivement pour permettre la bonne exécution des conventions conclues via le Système Fermé, pour améliorer le service et pour mieux comprendre et donner suite aux requêtes et souhaits personnels.

6.2 Copaco déclare reconnaître et respecter la responsabilité liée à l’utilisation des données personnelles, et s’engage à ne pas la partager avec d’autres entreprises sans l’autorisation du Revendeur.

7. Responsabilité

7.1 Les informations publiées sur le Système Fermé le sont toujours sous réserve. Le Revendeur ne peut se prévaloir d’aucun droit de ce fait. Le Revendeur est entièrement responsable de toutes les interventions et actions entreprises sur la base de ces informations.

7.2 Copaco ne peut être tenu pour responsable des conséquences directes et/ou indirectes ni des préjudices découlant de l’impossibilité pour le Revendeur de consulter les informations ou d’enregistrer une commande via le Système Fermé.

7.3 Certains liens intégrés dans le Système Fermé renvoient vers des sources d’informations gérées par des tiers, sur lesquelles Copaco n’a aucun contrôle. Copaco ne peut en conséquence être tenu pour responsable de l’exactitude, de la collecte des données individuelles ou de tout autre aspect lié aux informations figurant sur ces sites Internet.

8. Conditions générales

8.1 La présente Convention, ainsi que toutes les autres conventions en découlant et conclues ultérieurement, sont soumises aux conditions générales de Copaco, Eindhoven, Pays-Bas, chambre de commerce 17048595. Le Revendeur déclare avoir pris connaissance et/ou avoir reçu un exemplaire de ces conditions générales, et en accepter les dispositions.

9. Juridiction

9.1 Tous les litiges découlant de ou liés à la présente Convention, y compris ceux qui ne sont considérés comme tels que par une des deux parties, sont du ressort des cours et tribunaux dont la juridiction territoriale couvre le siège de Copaco – actuellement Eindhoven – et ce sans préjudice du droit de Copaco à choisir la cour ou le tribunal légal ou désigné par traité.

9.2 Toutes les relations juridiques découlant de la présente Convention entre parties sont exclusivement soumises au droit Pays-Bas, valable pour le Royaume en Europe.